Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2015 r.
Autorzy:

Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna

Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna

Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna

Przez podania, zgodnie z treścią art. 63 § 1 k.p.a., należy rozumieć: 1) żądania (np. żądanie wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu - art. 24 § 3 k.p.a.), b) wyjaśnienia (w tym zwłaszcza wyjaśnienia strony złożone w trybie art. 79 § 2 k.p.a. i art. 95 § 1 k.p.a.), c) odwołania (art. 127 § 1 k.p.a.) oraz d) zażalenia (art. 141 k.p.a.). W literaturze podnosi się, że k.p.a. ustanawia zasadę ograniczonego formalizmu w zakresie formy podania (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 305). Zgodnie z przywołaną zasadą, wnoszący podanie ma, co do zasady, swobodę w wyborze formy, w jakiej podanie wniesie. Wniesienie podania w jakiejkolwiek sposób wskazany w art. 63 § 1 k.p.a. będzie skuteczne, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 368). Należy jeszcze podkreślić, że podanie powinno zostać sporządzane w języku polskim jako języku urzędowym. Ponadto przed organami gminy, obok języka urzędowego, może być używany, jako język pomocniczy, język mniejszości. Z kolei w sytuacji, gdy językiem podania jest język obcy, organ administracji publicznej jest obowiązany do skorzystania z usług tłumacza (A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el., 2013).

Krok: wniesienie podania ustnie do protokołu

Wniesienie podania w formie ustnej polega na złożeniu przez wnoszącego oświadczenia woli przed pracownikiem organu administracji publicznej, które zostaje następnie przez tego pracownika utrwalone w protokole. Obowiązek sporządzenia protokołu wiąże się z obowiązującą w postępowaniu administracyjnym zasadą pisemności (art. 14 § 1 k.p.a.). Ponadto pisemna dokumentacja wniesienia podania stanowi gwarancję przestrzegania przez organ zasady skargowości, w świetle której do wszczęcia niektórych postępowań przepisy prawa materialnego wymagają wniosku (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 306). W orzecznictwie przyjmuje się, że osoba korzystająca z możliwości wniesienia podania w formie ustnej powinna swoją wolę ustnego wniesienia podania wyraźnie i jednoznacznie zamanifestować, zaznaczając, iż składa określonej treści wniosek i żądając przedstawienia jej protokołu z zaprotokołowanym żądaniem do podpisania (por. wyrok NSA z dnia 27 maja 2009 r., II GSK 957/08, LEX nr 535031).

Krok: wniesienie podania w formie nieprzewidzianej w k.p.a.

Przepis art. 63 § 1 k.p.a. wprowadza zasadę ograniczonego formalizmu co do formy podania i dopuszcza wniesienie podania w szerokim katalogu dostępnych form. Dla osiągnięcia skutku procesowego konieczne jest jednak zachowanie form wskazanych w powołanym przepisie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 r., VII SA/Wa 872/11, LEX nr 1088838). Wnoszący podanie ma co do zasady swobodę w wyborze formy, w jakiej wniesie podanie, powinien mieć jednak na względzie to, iż niemożliwe jest skuteczne wniesienie podania w sposób inny niż wskazany w art. 63 § 1 k.p.a. (R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 368). W związku z tym należy przyjąć, że podanie wniesione np. telefonicznie nie powinno zostać rozpatrzone.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?