Bochentyn Adam, Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2015 r.
Autorzy:

Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna

Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna

Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna

Przez podania, zgodnie z treścią art. 63 § 1 k.p.a., należy rozumieć: 1) żądania (np. żądanie wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu - art. 24 § 3 k.p.a.), b) wyjaśnienia (w tym zwłaszcza wyjaśnienia strony złożone w trybie art. 79 § 2 k.p.a. i art. 95 § 1 k.p.a.), c) odwołania (art. 127 § 1 k.p.a.) oraz d) zażalenia (art. 141 k.p.a.). W literaturze podnosi się, że k.p.a. ustanawia zasadę ograniczonego formalizmu w zakresie formy podania (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 305). Zgodnie z przywołaną zasadą, wnoszący podanie ma, co do zasady, swobodę w wyborze formy, w jakiej podanie wniesie. Wniesienie podania w jakiejkolwiek sposób wskazany w art. 63 § 1 k.p.a. będzie skuteczne, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 368). Należy jeszcze podkreślić, że podanie powinno zostać sporządzane w języku polskim jako języku urzędowym. Ponadto przed organami gminy, obok języka urzędowego, może być używany, jako język pomocniczy, język mniejszości. Z kolei w sytuacji, gdy językiem podania jest język obcy, organ administracji publicznej jest obowiązany do skorzystania z usług tłumacza (A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el., 2013).

Wniesienie podania w formie innej niż elektroniczna organ organ przekazanie według właściwości badanie właściwości organu sporządzenie protokołu przyjęcie podania dalsze czynności w sprawie czy podanie wniesiono w formie przewidzianej w k.p.a.? brak reakcji organu czy wnoszący zażądał potwierdzenia wniesienia podania? potwierdzenie wniesienia podania pozostawienie bez rozpoznania badanie wymogów formalnych podania przyjęcie podania wnoszący podanie wnoszący podanie odebranie potwierdzenia wniesienia podania wniesienie podania w formie nieprzewidzianej w k.p.a. wniesienie podania ustnie do protokołu wniesienie podania w formie pisemnej wniesienie podania telegraficznie wniesienie podania za pomocą telefaksu niewłaściwy właściwy nie tak tak nie spełnia nie spełnia

Krok: wniesienie podania ustnie do protokołu

Wniesienie podania w formie ustnej polega na złożeniu przez wnoszącego oświadczenia woli przed pracownikiem organu administracji publicznej, które zostaje następnie przez tego pracownika utrwalone w protokole. Obowiązek sporządzenia protokołu wiąże się z obowiązującą w postępowaniu administracyjnym zasadą pisemności (art. 14 § 1 k.p.a.). Ponadto pisemna dokumentacja wniesienia podania stanowi gwarancję przestrzegania przez organ zasady skargowości, w świetle której do wszczęcia niektórych postępowań przepisy prawa materialnego wymagają wniosku (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 306). W orzecznictwie przyjmuje się, że osoba korzystająca z możliwości wniesienia podania w formie ustnej powinna swoją wolę ustnego wniesienia podania wyraźnie i jednoznacznie zamanifestować, zaznaczając, iż składa określonej treści wniosek i żądając przedstawienia jej protokołu z zaprotokołowanym żądaniem do podpisania (por. wyrok NSA z dnia 27 maja 2009 r., II GSK 957/08, LEX nr 535031).

Krok: wniesienie podania w formie nieprzewidzianej w k.p.a.

Przepis art. 63 § 1 k.p.a. wprowadza zasadę ograniczonego formalizmu co do formy podania i dopuszcza wniesienie podania w szerokim katalogu dostępnych form. Dla osiągnięcia skutku procesowego konieczne jest jednak zachowanie form wskazanych w powołanym przepisie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 r., VII SA/Wa 872/11, LEX nr 1088838). Wnoszący podanie ma co do zasady swobodę w wyborze formy, w jakiej wniesie podanie, powinien mieć jednak na względzie to, iż niemożliwe jest skuteczne wniesienie podania w sposób inny niż wskazany w art. 63 § 1 k.p.a. (R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 368). W związku z tym należy przyjąć, że podanie wniesione np. telefonicznie nie powinno zostać rozpatrzone.