Wniesienie odpowiedzi na apelację - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Wniesienie odpowiedzi na apelację

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 8 września 2016 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wniesienie odpowiedzi na apelację

Wniesienie odpowiedzi na apelację

Wniesienie odpowiedzi na apelację

Krok: wniesienie odpowiedzi na apelację

Wnosząc odpowiedź na apelację strona przeciwna ma okazję kwestionować zasadność lub nawet dopuszczalność wniesionej apelacji, prezentując sądowi drugiej instancji własne twierdzenia, a także powoływać nowe fakty i dowody na ich poparcie, jeśli uczynił tak skarżący. W przypadku, gdy obie strony wnoszą apelacje, obie mogą również wnieść odpowiedzi na apelację przeciwnika.

Zgodnie z art. 372 k.p.c. odpowiedź na apelację wnosi się wprost do sądu drugiej instancji. Odpowiedź skierowana wadliwie do sądu pierwszej instancji podlega zatem przekazaniu właściwemu sądowi drugiej instancji.

Z wniesieniem odpowiedzi na apelację nie łączy się obowiązek uiszczania opłaty sądowej.

Chociaż z art. 372 k.p.c. wynika dwutygodniowy termin do wniesienia odpowiedzi na apelację, jego przekroczenie nie wiąże się z utratą możliwości zwalczania stanowiska skarżącego, w szczególności na rozprawie apelacyjnej, ani nawet nie skutkuje utratą możliwości domagania się od skarżącego zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jednak nawet w przypadku wniesienia odpowiedzi na apelację po upływie terminu przewidzianego w art. 372 k.p.c. zgłoszony w niej wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego należy uznać za skuteczny. Podobnie argumenty zawarte w odpowiedzi spóźnionej powinny być rozważone przy rozstrzyganiu sprawy przez sąd drugiej instancji. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., III CZP 1/12, OSNC 2012, nr 10, poz. 114, LEX nr 1109364, przyjęto wyraźnie pogląd, że spóźniona odpowiedź na apelację nie podlega zwrotowi.

Jeśli jednak nastąpi zwrot odpowiedzi na apelację zarządzeniem przewodniczącego wydanym na podstawie art. 132 § 1 zd. trzecie w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., podniesione w niej twierdzenia i wnioski nie będą mogłyby być uwzględnione, chyba że zostaną powtórzone na rozprawie apelacyjnej.

Krok: zaniechanie wniesienia odpowiedzi na apelację

Zaniechanie wniesienia odpowiedzi na apelację nie stanowi przeszkody do wzięcia udziału w rozprawie apelacyjnej, prezentowania twierdzeń i wniosków, czy nawet zgłoszenia nowych faktów i dowodów stosownie do przebiegu postępowania apelacyjnego.

Stosownie jednak do art. 207 § 3 zd. trzecie w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. złożenie pisma przygotowawczego na dalszym etapie postępowania apelacyjnego będzie możliwe jedynie wtedy, gdy sąd tak postanowi, pod rygorem zwrotu pisma.

Natomiast stanowisko prezentowane w toku rozprawy apelacyjnej strona będzie mogła zamieścić w załączniku do protokołu rozprawy apelacyjnej.

Obecnie w postępowaniu cywilnym nie przewidziano możliwości wniesienia apelacji wzajemnej, która po doręczeniu odpisu apelacji wniesionej przez przeciwnika ponownie umożliwiałaby zaskarżenie wyroku sądu pierwszej.

Wniesienie odpowiedzi na apelację strona wnosząca apelację strona wnosząca apelację oczekiwanie na rozpoznanie sprawy doręczenie odpowiedzi na apelację sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne albo na rozprawę dołączenie do akt sprawy dowodu doręczenia odpowiedzi na apelację badanie formalne odpowiedzi na apelację usuwanie braków formalnych odpowiedzi na apelację zwrot odpowiedzi na apelację zarządzenie nakazujące doręczenie odpowiedzi na apelację stronie wnoszącej apelację upływ terminu do wniesienia odpowiedzi na apelację rozpoznanie sprawy strona przeciwna strona przeciwna doręczenie odpisu apelacji oczekiwanie na rozpoznanie sprawy możliwe kroki wniesienie odpowiedzi na apelację zaniechanie wniesienia odpowiedzi na apelację spełnia wymagania nie spełnia wymagań usunięte nieusunięte