Grzegorczyk Tomasz, Wniesienie kasacji przez stronę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Wniesienie kasacji przez stronę

Wniesienie kasacji przez stronę

Wniesienie kasacji przez stronę

Wniesienie kasacji przez stronę jest bardziej sformalizowane w porównaniu do kasacji wnoszonej przez tzw. podmioty kwalifikowane, tj. Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych (zob. art. 521 k.p.k. oraz art. 672a k.p.k.). Wymagania stawiane stronom związane są z rodzajem zapadłego rozstrzygnięcia, koniecznością uprzedniego wniesienia apelacji, podstawami kasacyjnymi, terminem do wniesienia kasacji, przymusem adwokacko-radcowskim, opłatą kasacyjną oraz pośrednictwem sądu odwoławczego. Kasacja strony może być wniesiona od prawomocnego wyroku sądu kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a k.k.

prezes sądu odwoławczego prezes sądu odwoławczego zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji kontrola formalna kasacji zarządzenie o doręczeniu uzasadnienia orzeczenia przekazanie wyroku do wykonania sądowi I instancji upływ terminu na wniesienie kasacji oczekiwanie na reakcję strony doręczenie odpisu kasacji pozostałym stronom i ew. oczekiwanie na odpowiedź prokuratora przekazanie kasacji do Sądu Najwyższego i zawiadomienie o tym strony zarządzenie o przyjęciu kasacji otrzymanie kasacji zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia kontrola formalna wniosku odebranie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia strona strona zaniechanie wniesienia kasacji oczekiwanie na dalsze działania SN możliwe zachowania otrzymanie zarządzenia o odmowie przyjęcia kasacji ew. opłacenie kasacji możliwe zachowania sporządzenie kasacji rezygnacja ze składania wniosku otrzymanie orzeczenia z uzasadnieniem wniesienie kasacji i wraz z dowodem jej opłaty możliwość zaskarżenia zarządzenia o odmowie przyjęcia kasacji powzięcie wiadomości o ogłoszeniu wyroku sądu II instancji złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia oczekiwanie na efekt kontroli formalnej kasacji powzięcie wiadomości o przyjęciu i przekazaniu kasacji dopuszczalna niedopuszczalna 14 dni 7 dni 30 dni nie spełnia warunków spełnia warunki

Krok: powzięcie wiadomości o ogłoszeniu wyroku sądu II instancji

Zgodnie z art. 100 § 1 oraz § 3 k.p.k. oraz art. 422 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. wyrok wydany na rozprawie ogłasza się ustnie i jest on doręczany stronom zawsze z urzędu, chyba że były one obecne przy jego ogłaszaniu. Zgodnie zaś z nowym przepisem art. 422 § 2a k.p.k. dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i - pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok - nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty doręczenia mu wyroku.

Krok: możliwe zachowania

Dlatego też warunkiem koniecznym do wniesienia kasacji jest uprzednie wystąpienie strony do sądu odwoławczego z wnioskiem o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia. Obowiązek wystąpienia do sądu z wnioskiem o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia ma miejsce także wtedy, gdy uzasadnienie jest sporządzane z urzędu - co jest zasadą (zob. przepis art. 457 § 1 k.p.k.).

Zobacz:

Sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego z urzędu.

Sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego na wniosek.