Musiał Krzysztof J., Właściwość miejscowa organów podatkowych od 1.01.2021 r.

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Właściwość miejscowa organów podatkowych od 1.01.2021 r.

Właściwość miejscowa organów podatkowych od 1.01.2021 r.

Właściwość miejscowa organów podatkowych od 1.01.2021 r.

Procedura ma na celu przedstawienie ogólnej reguły ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego. Prowadzi ona do bardziej szczegółowych reguł wynikających zarówno z Ordynacji podatkowej, jak i z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

podatnik podatnik ustalanie właściwego miejscowo organu podatkowego urząd skarbowy dla ogółu podatników dedykowany urząd skarbowy dla wybranych grup podatników poszukiwanie właściwego urzędu skarbowego ogólne zasady ustalania właściwości miejscowej właściwość miejscowa organu podatkowego zmiana właściwości miejscowej organu ustalanie właściwości miejscowej przez organ podatkowy

Krok: poszukiwanie właściwego urzędu skarbowego

Podstawową zasadą jest, iż właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub innego podmiotu mającego status strony w postępowaniu podatkowym.

Zob. następujące procedury:

– Strona w postępowaniu podatkowym,

– Podmioty na prawach strony w postępowaniu podatkowym.

Krok: właściwość miejscowa organu podatkowego

Mając status podatnika, płatnika lub inkasenta, ewentualnie strony postępowania, należy ustalić właściwość miejscową dla siebie. Przepisy podatkowe wskazują właściwość miejscową organów dla:

– ogółu podatników – wg miejsca zamieszkania lub siedziby,

– podatników ponoszących odpowiedzialność osób trzecich,

– następców prawnych.

Zob. procedura Ustalenie właściwości miejscowej organów podatkowych.