Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wezwane stron do złożenia odpowiednich oświadczeń (wysłuchanie)

Wezwane stron do złożenia odpowiednich oświadczeń (wysłuchanie)

Wezwane stron do złożenia odpowiednich oświadczeń (wysłuchanie)

Krok: podstawa do wysłuchania stron lub innych osób

Ilekroć ustawa przewiduje wysłuchanie stron lub innych osób, stosownie do okoliczności może się to odbyć poprzez wykorzystanie jednego ze sposobów wskazanych w art. 2261 k.p.c.

W niektórych przypadkach od wysłuchania można odstąpić, gdyby miało ono doprowadzić do nadmiernej zwłoki w postępowaniu (zob. art. 281 § 2 k.p.c.).

Wysłuchanie, o którym mowa w art. 2261 k.p.c., może nastąpić, jeżeli taką możliwość przewiduje ustawa. W literaturze wskazuje się, że takie sformułowanie oznacza zarówno Kodeks postępowania cywilnego, jak i każdą inną ustawę przewidującą wysłuchanie (zob. M. Dziurda, Komentarz do art. 2261, teza nr 7 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. I i II, Warszawa 2020).

Wysłuchanie następuje m.in. w przypadku potrzeby zmiany planu rozprawy.

Zob. Zmiana planu rozprawy.

W literaturze wskazuje się, że wysłuchanie, o którym mowa w tym przepisie nie odnosi się do przesłuchania strony (zob. M. Dziurda, komentarz do art. 2261, teza nr 11 i 12 [w:] Kodeks...).

Czynność wysłuchania strony znana była uprzednio m.in. w postępowaniu egzekucyjnym. Jak wyjaśnił SN w postanowieniu z 23.04.1974 r., I PZ 20/74, LEX nr 7471, w postępowaniu egzekucyjnym wysłuchanie stron jest namiastką rozprawy i powinno poprzedzać ważniejsze czynności egzekucyjne dla zapewnienia ochrony osób uczestniczących w tych czynnościach i w celu realizacji zasady równości.

Krok: opcje wysłuchania strony lub innych osób

Wysłuchanie może nastąpić przy wykorzystaniu jednego ze sposobów wskazanych w art. 2261 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?