Barczak Anna, Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

Przedmiotem procedury jest proces weryfikacji rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi - dalej roczne sprawozdania - dokonywany przez właściwego marszałka województwa.

Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi marszałek województwa marszałek województwa powzięcie wiadomości o niewykonaniu obowiązku korekty rocznego sprawozdania weryfikacja rocznego sprawozdania czy informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym? wezwanie do korekty rocznego sprawozdania stwierdzenie poprawności rocznego sprawozdania akceptacja złożonego rocznego sprawozdania powzięcie wiadomości o wykonaniu obowiązku korekty rocznego sprawozdania (!) stwierdzenie  naruszenia obowiązku  sprawozdawczego odebranie rocznego sprawozdania podmiot zobowiązany do składania rocznego sprawozdania podmiot zobowiązany do składania rocznego sprawozdania odebranie wezwania do korekty rocznego sprawozdania niewykonanie obowiązku korekty rocznego sprawozdania wykonanie obowiązku korekty rocznego sprawozdania czy dokonano korekty rocznego sprawozdania? zaistnienie obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania czy dopełniono obowiązek złożenia rocznego sprawozdania? (!) niedopełnienie  obowiązku złożenia  rocznego  sprawozdania złożenie rocznego sprawozdania tak nie nie tak nie tak

Krok: zaistnienie obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania obciąża określone podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 u.o. W rezultacie zaistnienie obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania warunkuje sam fakt bycia podmiotem wymienionym w przepisach przywołanych w zdaniu poprzednim. Należy także mieć na względzie sytuacje, w których obowiązek sporządzenia sprawozdania obciąża organizację odzysku, organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo organizację odzysku opakowań (art. 74 u.o.).

Podmiot sporządzający roczne sprawozdanie jest jednocześnie podmiotem zobowiązanym do jego złożenia właściwemu organowi.

Krok: czy dopełniono obowiązek złożenia rocznego sprawozdania?

Podmioty, na których ciąży obowiązek składania rocznego sprawozdania, mogą się zastosować do tego obowiązku albo nie zastosować. Jednak muszą się one liczyć z konsekwencjami prawnymi swojego zachowania.