Warunki wysłania osób do pracy na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72 - OpenLEX

Tomczyk Aleksandra, Warunki wysłania osób do pracy na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 czerwca 2016 r.
Autor:

Warunki wysłania osób do pracy na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72

Warunki wysłania osób do pracy na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72

Warunki wysłania osób do pracy na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72

Z delegowaniem mamy zatem do czynienia wówczas, gdy są spełnione warunki wysłania zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Są one określone w Decyzji nr 181 Komisji Administracyjnej z dnia 13 grudnia 2000 r. sprawie wykładni art. 141, 14a1, 14b1 i 14b2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w zakresie ustawodawstwa właściwego dla pracowników delegowanych oraz osób pracujących na własny rachunek czasowo wykonujących pracę poza terytorium państwa właściwego. Przepisy rozporządzenia 1408/71 oraz rozporządzenia 574/72 są stosowane w przypadku delegowania pracownika określonych państw do czasu zmiany obecnych porozumień w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania nowych rozporządzeń.

Warunki wysłania osób do pracy na podstawie rozporządzeń 1408/71 i 574/72 pracodawca pracodawca delegowanie pracownika jest możliwe Delegowanie pracownika nie jest możliwe. podjęcie decyzji o delegowaniu pracownika do pracy za granicę czy pracownik spełnia warunki wysłania? pracownik spełnia warunki wysłania pracownik nie spełnia warunków wysłania czy pracodawca spełnia warunki wysłania? tak nie tak nie

Krok: podjęcie decyzji o delegowaniu pracownika do pracy za granicę

Pracodawca w oparciu o prowadzoną działalność podejmuje decyzję o delegowaniu pracownika do pracy za granicę.

Krok: czy pracownik spełnia warunki wysłania?

Pracodawca może delegować pracownika do pracy za granicę, o ile są spełnione warunki wysłania zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Pracownik musi spełniać następujące warunki wysłania:

– udanie się, na polecenie krajowego pracodawcy, przejściowo na terytorium drugiego państwa, w celu wykonywania tam czynności na rzecz tego pracodawcy (podporządkowanie poleceniom pracodawcy co do czasu, miejsca i rodzaju wykonywania pracy),

– umowa istniejąca w państwie wysyłającym,

– roszczenie o wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę kierowane bezpośrednio do wysyłającego podmiotu,

– przewidywany okres delegowania nie przekracza 12 miesięcy, ważne jest więc, aby czas oddelegowania był z góry określony,

– pracownik nie jest delegowany w miejsce innego pracownika, któremu upłynął okres delegowania.

Ważne!

Pojęcie "pracownik" należy zgodnie z prawem wspólnotowym interpretować szerzej niż ma to miejsce np. w polskim prawie wewnętrznym. Zatem pracownikiem jest każdy, kto wykonuje przez pewien czas pracę na rzecz i pod kierownictwem innej osoby w zamian za wynagrodzenie (orzeczenie ETS, sgn. 1986, 2121 nb. 17 - w sprawie Lawrie-Blum). Tak więc powyższe odnosi się również np. do zleceniobiorców.