Warunki stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WDT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Warunki stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WDT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Warunki stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WDT

Warunki stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WDT

Warunki stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WDT

Procedura pozwala ustalić czy w przypadku danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów spełnione są warunki stosowania procedury magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego.

Warunki stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WDT podatnik podatnik warunki stosowania procedury magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego są spełnione warunki stosowania procedury magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego nie są spełnione podatnik dokonał nietransakcyjnej WDT czy towary zostały przesłane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz z Polski do innego państwa UE w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego? czy podatnik przesyłający towary ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przesyłane są towary? czy podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE w państwie członkowskim, do którego towary zostały przesłane, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer VAT UE są znane podatnikowi przesyłającemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu? czy podatnik przesyłający towary zarejestrował przemieszczenie towarów w ewidencji oraz podał w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej VAT-UE NIP przyszłego nabywcy? tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: podatnik dokonał nietransakcyjnej WDT

Z dniem 1.07.2020 r. zostały dodane przepisy określające procedury magazynu typu call-off, w tym procedurę magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego. Korzystanie z tej procedury, co do zasady, zastępuje tzw. nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (tj. wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, o których mowa w art. 13 pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm. – dalej u.p.t.u.) u przemieszczających towary podatników transakcyjnymi wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów na rzecz podatników, którym towary te są z magazynu dostarczane. Jednocześnie dzięki istnieniu w pozostałych państwach członkowskich procedur odpowiadających procedur odpowiadającym polskiej procedurze magazynu typu call-off na terytorium kraju (zob. również procedura Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off), podatnicy przemieszczający towary mogą uniknąć konieczności rejestracji VAT w tych państwach członkowskich i obowiązku rozpoznania w nich podatku należnego z tytułu nietransakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Korzystanie z procedury magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego jest możliwe, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki.

Krok: czy towary zostały przesłane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz z Polski do innego państwa UE w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego?

Pierwszym warunkiem stosowania procedury magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego jest, aby towary zostały wysłane lub przetransportowane przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego podatnikowi uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami (zob. art. 13h ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.).