Bartosiewicz Adam, Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT

Procedura ma na celu zaprezentowanie warunków podmiotowych – odnoszących się do danego podatnika – który chciałby być opodatkowany estońskim CIT.

Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT podatnik podatnik sprawozdania MSR wyłączenia wybór estońskiego CIT (!) przychody  bierne brak prawa estoński CIT podatnik o polskiej rezydencji poziom zatrudnienia forma prawna i udziałowcy zaangażowanie kapitałowe tak nie tak nIe tak nie >=50% <50% nie tak nie tak jest brak

Krok: podatnik o polskiej rezydencji

Możliwość opodatkowania estońskim CIT dotyczy podatników, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.

Krok: (!) przychody bierne

Dla opodatkowania estońskim CIT istotne jest natomiast nadal to, aby mniej niż 50% przychodów podatnika było tzw. przychodami biernymi. Z przepisów wynika bowiem, że jednym z warunków opodatkowania estońskim CIT jest to, aby mniej niż 50% przychodów pochodziło:

a) z wierzytelności,

b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c) z części odsetkowej raty leasingowej,

d) z poręczeń i gwarancji,

e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Jak wynika z brzmienia kolejnych przepisów – u podatników zaczynających działalność ten warunek jest uważany za spełniony w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT.

Chociaż intencją ustawodawcy było wyłącznie z możliwości estońskiego CIT podatników nie prowadzących w przeważającej części aktywnej działalności gospodarczej, to jednak z możliwości opodatkowania estońskim CIT nie mogą skorzystać również tacy podatnicy, dla których istotą aktywnej działalności jest sprzedaż praw autorskich, czy też sprzedaż praw własności przemysłowej. Tak DKIS w interpretacji z 19.07.2022 r, 0111-KDIB1-1.4010.194.2022.2.SG.

Uwaga! Ryzyko: W stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2022 r. dla opodatkowania estońskim CIT nie ma już znaczenia wysokość przychodów brutto podatnika w poprzednim roku podatkowym. Wcześniej bowiem podatnicy, których przychody z poprzedniego roku podatkowego przekroczyły 100 mln zł nie mogli skorzystać z tej formy opodatkowania. W obecnym stanie prawnym wysokość przychodów z roku poprzedniego nie ma znaczenia dla wyboru tej formy opodatkowania.