Warunki i terminy wypłaty dywidendy w prostej spółce akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Warunki i terminy wypłaty dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Warunki i terminy wypłaty dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Warunki i terminy wypłaty dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Warunki i terminy wypłaty dywidendy w prostej spółce akcyjnej

Warunki i terminy wypłaty dywidendy w prostej spółce akcyjnej PSA zarząd, rada dyrektorów, akcjonariusze akcjonariusze zarząd, rada dyrektorów PSA zarząd, rada dyrektorów, akcjonariusze akcjonariusze zarząd, rada dyrektorów jaka jest relacja sumy wypłaconych zaliczek do wysokości dywidendy przypadającej na danego akcjonariusza? czy wypłacono zaliczki na poczet dywidendy? czy wypłata doprowadzi do utraty płynności przez spółkę? czy dywidenda wypłacana jest z kapitału akcyjnego? czy wypłata doprowadziłaby do zmniejszenia kapitału akcyjnego poniżej 1 zł? czy wypłata z kapitału akcyjnego obejmuje część stanowiącą 5% sumy zobowiązań? sporządzenie sprawozdania finansowego dywidenda nie jest wypłacana czy powzięto uchwałę o wypłacie dywidendy? czy umowa spółki przewiduje odmienne warunki wypłaty dywidendy? czy spełnione zostały warunki wypłaty dywidendy przewidziane w umowie spółki? czy kwota przewidziana do podziału nie przekracza progu ustawowego? czy przeprowadzono postępowanie konwokacyjne? czy do KRS wpisano zmianę wysokości kapitału akcyjnego spółki? wypłata dywidendy ustalenie dnia wypłaty dywidendy tak nie równe niższe większe tak nie tak nie nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak tak nie

Krok: sporządzenie sprawozdania finansowego

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie umożliwia podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty zysku akcjonariuszom, jest sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego

Krok: czy powzięto uchwałę o wypłacie dywidendy?

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest powzięcie przez akcjonariuszy uchwały w sprawie przeznaczenia całości albo części zysku na wypłaty dla akcjonariuszy.