Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Wartość transakcji kontrolowanej

Wartość transakcji kontrolowanej

Wartość transakcji kontrolowanej

Procedura pozwala określić sposób ustalenia wartości transakcji kontrolowanej.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia wartości transakcji kontrolowanej

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych najczęściej zależy od wartości transakcji kontrolowanych (zob. procedura Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych).

Sposób ustalania tej wartości określają przepisy art. 11l ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23x ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., przy czym:

1) wartość tę określa się na podstawie:

a) otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku podatkowego, albo

b) umów lub innych dokumentów – w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo

c) otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2 (zob. art. 11l ust. 2 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 2 u.p.d.o.f.);

2) określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, do których obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej nie ma zastosowania. Więcej na ten temat – zob. procedura Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (zob. art. 11l ust. 3 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 3 u.p.d.o.f.);

3) wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy (zob. art. 11l ust. 4 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 4 u.p.d.o.f.).

Krok: czy transakcją kontrolowaną jest pożyczka lub kredyt?

Krok: czy transakcją kontrolowaną jest emisja obligacji?

Krok: czy transakcją kontrolowaną jest poręczenie lub gwarancja?

Krok: czy transakcją kontrolowaną jest przypisanie dochodu (straty) do zakładu zagranicznego?

Krok: wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości kapitału

W przypadku pożyczek i kredytów wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości kapitału (zob. art. 11l ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

Krok: wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości nominalnej

W przypadku emisji obligacji wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości nominalnej (zob. art. 11l ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.).

Krok: wartość transakcji kontrolowanej odpowiada sumie gwarancyjnej

W przypadku poręczeń i gwarancji wartość transakcji kontrolowanej odpowiada sumie gwarancyjnej (zob. art. 11l ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.).

Krok: wartość transakcji odpowiada wartości przypisanych przychodów lub kosztów

W przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości przypisanych przychodów lub kosztów (zob. art. 11l ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.).

Krok: wartość transakcji odpowiada wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej

W przypadku pozostałych transakcji wartość transakcji kontrolowanej odpowiada wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej (zob. art. 11l ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.).