Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Wartość transakcji kontrolowanej

Wartość transakcji kontrolowanej

Wartość transakcji kontrolowanej

Procedura pozwala określić sposób ustalenia wartości transakcji kontrolowanej.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia wartości transakcji kontrolowanej

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych najczęściej zależy od wartości transakcji kontrolowanych (zob. procedura Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych).

Sposób ustalania tej wartości określają przepisy art. 11l ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23x ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., przy czym:

1) wartość tę określa się na podstawie:

a) otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku podatkowego, albo

b) umów lub innych dokumentów – w przypadku gdy faktura nie została wystawiona lub w przypadku transakcji finansowych, albo

c) otrzymanych lub przekazanych płatności – w przypadku gdy nie jest możliwe określenie tej wartości na podstawie pkt 1 i 2 (zob. art. 11l ust. 2 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 2 u.p.d.o.f.);

2) określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, do których obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej nie ma zastosowania. Więcej na ten temat – zob. procedura Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (zob. art. 11l ust. 3 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 3 u.p.d.o.f.);

3) wartość transakcji kontrolowanej wyrażoną w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy (zob. art. 11l ust. 4 u.p.d.o.p. oraz art. 23x ust. 4 u.p.d.o.f.).

Krok: czy transakcją kontrolowaną jest pożyczka lub kredyt?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację