Wiktorowska Ewa, Waloryzacja wynagrodzenia w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na dłużej niż 6 miesięcy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Autor:

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na dłużej niż 6 miesięcy

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na dłużej niż 6 miesięcy

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na dłużej niż 6 miesięcy

Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, musi obowiązkowo zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

W takim przypadku zamawiający w umowie:

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub;

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

W umowie musi także znaleźć się zobowiązanie, aby wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi zasadami, dokonywał zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na dłużej niż 6 miesięcy zamawiający zamawiający umowa krótsza niż 6 m-cy roboty budowlane, dostawy lub usługi i umowa dłuższa niż 6 m-cy co jest przedmiotem umowy i na jaki okres jest zawarta? przystąpienie do sporządzania projektowanych postanowień umowy sporządzenie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych sporządzenie opcjonalnych klauzul waloryzacyjnych wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych do umowy

Krok: przystąpienie do sporządzania projektowanych postanowień umowy

Obligatoryjnym elementem SWZ są projektowane postanowienia umowy, z których powinno wynikać w sposób nie budzący wątpliwości czy cena oferty ulegnie zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

W umowach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, umowa musi obowiązkowo zawierać takie postanowienia. Dla innych umów jest to działanie fakultatywne.

Krok: co jest przedmiotem umowy i na jaki okres jest zawarta?

Aby opracować postanowienia umowy zamawiający powinien określić co jest jej przedmiotem i jaki jest okres na jaki dana umowa jest zawierana.