VAT od sprzedaży budynków, budowli lub ich części - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., VAT od sprzedaży budynków, budowli lub ich części

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 30 września 2021 r.
Autorzy:

VAT od sprzedaży budynków, budowli lub ich części

VAT od sprzedaży budynków, budowli lub ich części

VAT od sprzedaży budynków, budowli lub ich części

Sprzedaż nieruchomości może być objęta VAT lub zwolniona od tego podatku. Każda z opcji wymaga spełnienia ustawowych warunków. W przypadku budynków, budowli lub ich części podatnicy często mają kłopoty z ustaleniem, czy dostawa ta podlega VAT. Pomocą będzie niniejsza procedura. W przypadku dostaw nieruchomości gruntowych należy sięgnąć do procedury VAT od gruntów.

VAT od sprzedaży budynków, budowli lub ich części podatnik podatnik (!) konieczność  naliczenia VAT (!) zwolnienie  z VAT (!) dostawa  budynków, budowli  lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia lub ciągu 2 lat od niego (!) przysługiwanie  odliczenia VAT od  zakupu (!) odliczanie VAT  od nakładów  powyżej limitu złożenie oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: (!) dostawa budynków, budowli lub ich części

Nieruchomości są rzeczami, które mogą być zbywane. Zbycie nieruchomości w rozumieniu VAT nazywane jest dostawą, co trochę kłóci się z językowym znaczeniem tego słowa (dostawa w potocznym rozumieniu oznacza bowiem dostarczenie towaru do określonego miejsca).

Przez dostawę towarów (w tym nieruchomości) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z dostawą będziemy zatem mieli do czynienia np. w przypadku sprzedaży czy zamiany nieruchomości.

Dostawa towarów obejmuje również:

1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Uwaga! Ryzyko: Dostawa budynków budowli lub ich części może podlegać VAT lub być od niego zwolniona - wszystko zależy od warunków dostawy i woli stron.

Krok: w ramach pierwszego zasiedlenia lub ciągu 2 lat od niego

Dostawa budynków, budowli lub ich części podlega co do zasady zwolnieniu od podatku. Wyjątkiem jest jednak dostawa powyższych towarów, w przypadku gdy:

1) jest ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

1) wybudowaniu lub

2) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Uwaga! Aby móc skorzystać ze zwolnienia podatnik, powinien po wybudowaniu lub ulepszeniu nieruchomości wynająć ją nawet na krótki czas i odczekać 2 lata.

Przykład.

Podatnik kupił lokal użytkowy na siedzibę firmy za 600 zł. Sprzedający był osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, więc zakup nie był obciążony VAT. Następnie podatnik poniósł nakłady na lokal mające na celu przystosowanie go do jego potrzeb w kwocie 120.000 zł, od których odliczył VAT. Uwzględniając, że nakłady były niższe od 30% wartości początkowej, sprzedaż będzie zwolniona od podatku. Gdyby wydatki przekroczyły 180.000 zł, podatnik powinien jak najszybciej po ulepszeniu wynająć lokal, chociażby na jeden dzień, żeby doszło do pierwszego zasiedlenia.