Musiał Krzysztof J., VAT od gruntów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.
Autorzy:

VAT od gruntów

VAT od gruntów

VAT od gruntów

Dostawa towarów jest, co do zasady, objęta VAT. W przypadku nieruchomości mamy jednak często do czynienia ze zwolnieniem. W niniejszej procedurze omawiamy podatkowe konsekwencje dostawy gruntów. Dostawy innych nieruchomości omówione zostały w procedurze VAT od sprzedaży budynków, budowli lub ich części.

VAT od gruntów podatnik podatnik (!) zwolnienie od  VAT (!) opodatkowanie  VAT opodatkowanie wraz z budynkiem lub budowlą dostawa gruntu rodzaj gruntu dostawa gruntu niezabudowanego dostawa gruntu zabudowanego niezabudowany zabudowany inny niż budowlany budowlany

Krok: dostawa gruntu

Nieruchomości są rzeczami, które mogą być zbywane. Zbycie nieruchomości w rozumieniu VAT nazywane jest dostawą, co trochę kłóci się z językowym znaczeniem tego słowa (dostawa w potocznym rozumieniu oznacza bowiem dostarczenie towaru do określonego miejsca).

Przez dostawę towarów (w tym nieruchomości) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z dostawą będziemy zatem mieli do czynienia np. w przypadku sprzedaży czy zamiany nieruchomości.

Dostawa towarów obejmuje również:

1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Krok: rodzaj gruntu

Aby określić, czy dostawa gruntu podlega VAT, konieczne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z gruntem zabudowanym, czy też nie.