Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autor:

Uzyskiwanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Uzyskiwanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Uzyskiwanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

W jednostce wykonującej działalność wymagającą zezwolenia wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Ze względu na rodzaj działalności związanej z wykorzystaniem aparatu rentgenowskiego do celów medycznych, do której nadzorowania jest uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, uprawnienia dzielą się na:

1) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R - dotyczące nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;

2) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S - dotyczące nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Ponieważ w podmiotach leczniczych uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej wykonywane są najczęściej przez pracownika tego podmiotu, dla potrzeb niniejszej procedury osobę ubiegającą się o nadanie tych uprawnień określa się mianem „pracownika”.

Krok: ustalenie wymagań

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.) - dalej u.p.a. - uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się osobie, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

3) zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia,

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.);

5) posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia.

Staż pracy, o którym mowa w pkt 5, to staż pracy w warunkach narażenia, wynoszący co najmniej:

1) rok - w przypadku osób posiadających wykształcenie:

a) wyższe,

b) średnie i dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;

2) trzy lata - w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Wyżej wymieniony staż pracy nie jest wymagany od osób, które:

1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub

2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, oraz

3) lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S.

Krok: odbycie szkolenia

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534) - dalej r.n.u.i. - szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R lub S jest prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń w systemie stacjonarnym. Szkolenie mogą przeprowadzać jednostki, które:

1) dysponują kadrą wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz wiedzę zgodną z zakresem prowadzonych wykładów, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej;

2) dysponują obiektami i wyposażeniem umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia i egzaminu;

3) prowadzą i przechowują co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia dziennik zajęć obejmujący tematykę, czas trwania poszczególnych zajęć oraz spis osób biorących udział w zajęciach i szkoleniu.

Rejestr jednostek przeprowadzających szkolenie prowadzi Główny Inspektor Sanitarny. Lista jednostek uprawnionych publikowana jest na stronie GIS http://gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=7&id=20.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację