Uzyskiwanie decyzji o celowości inwestycji ze środków europejskich w POZ - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Uzyskiwanie decyzji o celowości inwestycji ze środków europejskich w POZ

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Uzyskiwanie decyzji o celowości inwestycji ze środków europejskich w POZ

Uzyskiwanie decyzji o celowości inwestycji ze środków europejskich w POZ

Uzyskiwanie decyzji o celowości inwestycji ze środków europejskich w POZ

Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) rozszerzyła zakres przypadków podlegających zaopiniowaniu przez wojewodę po względem celowości.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn, zm.) - dalej u.ś.o.z., wojewoda wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący, o którym mowa w art. 95e ust. 1 u.ś.o.z., zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Nowe brzmienie art. 95d ust. 1 u.ś.o.z., polegające na dodaniu do niego pkt 3, rozszerzyło więc zakres zdarzeń podlegających zaopiniowaniu na podstawową opiekę zdrowotną, o ile zdarzenie to (utworzenie podmiotu, nowej komórki organizacyjnej lub inna inwestycja) finansowane ma być ze środków europejskich. W takim przypadku realizacja inwestycji podlega zaopiniowaniu bez względu na wartość tych środków. Analogiczne postanowienia dotyczą lecznictwa szpitalnego i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w zakresie w jakim zamierzenie ma być realizowane ze środków europejskich.

Niniejsza procedura przedstawia tryb uzyskiwania decyzji o celowości utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń z zakresu POZ lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju POZ, bądź o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji – jeśli na realizację tego zamierzenia podmiot chce uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Uzyskiwanie decyzji o celowości inwestycji ze środków europejskich w POZ wojewoda wojewoda ustalenie treści Mapy Regionalnej pozyskanie opinii dyrektora OW NFZ ustalenie treści wcześniejszych wniosków i opinii wydanie decyzji ustalenie treści priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej ustalenie treści wpisów w RPWDL podmiot podmiot określenie rodzaju inwestycji i źródła finansowania wniesienie opłaty od wniosku złożenie wniosku

Krok: określenie rodzaju inwestycji i źródła finansowania

Przedmiotem opinii jest celowość utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń z zakresu POZ lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w rodzaju POZ, bądź o celowości realizacji przez ten podmiot inwestycji – jeśli na realizację takiego zamierzenia podmiot chce uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

W przypadku tworzenia nowych podmiotów lub komórek organizacyjnych z dofinansowaniem ze środków unijnych, nie jest istotna wysokość środków jakie podmiot tworzący pozyska na ten cel. Zamiar sfinansowania projektu w jakiejkolwiek części ze środków unijnych powoduje konieczność wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii (art. 95d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.

Krok: wniesienie opłaty od wniosku

Wniosek o wydanie opinii oraz o jej zmianę podlega opłacie wynoszącej 4000 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa (art. 95e ust. 6 u.ś.o.z.).