Bochentyn Adam, Uzyskanie zgody strony na prowadzenie postępowania wszczętego z urzędu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 4 maja 2019 r.
Autorzy:

Uzyskanie zgody strony na prowadzenie postępowania wszczętego z urzędu

Uzyskanie zgody strony na prowadzenie postępowania wszczętego z urzędu

Uzyskanie zgody strony na prowadzenie postępowania wszczętego z urzędu

Cechą właściwą dla administracji publicznej jest inicjatorski charakter działania, polegający na możliwości kształtowania stosunków społecznych z urzędu, bez wyczekiwania na inicjatywę jednostki (J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 13). W postępowaniu administracyjnym występują także sytuacje, w których administracja publiczna może kształtować stosunki prawne wyłącznie na wniosek jednostki, czyli postępowanie administracyjne oparte jest na zasadzie skargowości. Jednak w art. 61 § 2 k.p.a. ustawodawca przewidział wyjątek od zasady inicjowania postępowania na wniosek (zawartej w przepisach prawa materialnego), jeżeli wystąpi przesłanka szczególnie ważnego interesu strony.

Krok: wszczęcie postępowania

W przypadku gdy przepisy prawa materialnego przewidują możliwość wszczęcia postępowania jedynie na wniosek strony, zaś zdaniem organu wystąpiła przesłanka szczególnie ważnego interesu strony, powinien on wszcząć postępowanie z urzędu i wystąpić do strony o zgodę na prowadzenie postępowania.

Uzyskanie zgody strony na prowadzenie postępowania wszczętego z urzędu strona strona brak reakcji przyjęcie wniosku możliwe reakcje wyrażenie zgody odmowa wyrażenia zgody organ organ upływ terminu decyzja o umorzeniu postępowania kontynuacja postępowania możliwy przebieg postępowania przyjęcie zgody przyjęcie odmowy wszczęcie postępowania wystąpienie o zgodę strony

Krok: wystąpienie o zgodę strony

Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania należy skierować do strony przy pierwszej czynności dokonanej wobec niej.

Organ powinien wyznaczyć stronie termin, w jakim musi udzielić odpowiedzi, pouczając o rygorze umorzenia postępowania w przypadku odpowiedzi negatywnej bądź jej braku.

Występując do strony o zgodę na prowadzenia postępowania administracyjnego organ powinien, w związku z tym, że jest to pierwsza czynność skierowana do strony, przekazać jej informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. Chodzi o informacje, które wskazane zostały w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Wyjątek stanowi sytuacja, w której strona posiada wskazane informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.