Kosiorek Aleksandra, Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na wykonanie lub kontynuację świadczenia udzielanego zgodnie z przepisami o koordynacji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.
Autorzy:

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na wykonanie lub kontynuację świadczenia udzielanego zgodnie z przepisami o koordynacji

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na wykonanie lub kontynuację świadczenia udzielanego zgodnie z przepisami o koordynacji

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na wykonanie lub kontynuację świadczenia udzielanego zgodnie z przepisami o koordynacji

Zgodnie z art. 42i ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) ) - dalej u.ś.o.z. - wnioskodawca ma prawo do złożenia wniosku do Prezesa NFZ o udzielenie zgody na wykonanie świadczenia opieki zdrowotnej lub jego kontynuację w innym kraju członkowskim UE lub EFTA w przypadkach określonych w przepisach o koordynacji (patrz procedura: Wniosek o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju). Niniejszy przepis zastąpił obowiązujący do dnia 15 listopada 2014 r. art. 25 wskazanej wyżej ustawy. Poniższa procedura prezentuje szczegółowe kroki, jakie winny zostać podjęte przez wnioskodawcę w celu uzyskania decyzji Prezesa NFZ udzielającej zgody lub jej odmawiającej oraz działania, które w związku z otrzymaniem decyzji może on podjąć.

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na wykonanie lub kontynuację świadczenia udzielanego zgodnie z przepisami o koordynacji NFZ NFZ odebranie kompletnego wniosku decyzja odmowna przesłanie decyzji do wnioskodawcy przesłanie decyzji do wnioskodawcy rozpatrzenie wniosku przygotowanie decyzji możliwe decyzje decyzja udzielająca zgody lekarz lekarz wysłanie uzupełnionego wniosku uzupełnienie wniosku odebranie wniosku wnioskodawca wnioskodawca możliwe działania wysłanie kompletnego wniosku odebranie uzupełnionego wniosku skarga do sądu administracyjnego akceptacja decyzji odebranie decyzji odebranie decyzji akceptacja decyzji przygotowanie wniosku decyzja o wystąpieniu z wnioskiem

Krok: decyzja o wystąpieniu z wnioskiem

Wnioskodawcą o udzielenie zgody przez Prezesa NFZ może być: pacjent, osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz osoba skazana.

Jednocześnie w imieniu wnioskodawcy działać może jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę, instytucję właściwą, instytucję miejsca zamieszkania, instytucję miejsca pobytu albo instytucję łącznikową w innym państwie członkowskim UE lub EFTA (art. 42i ust. 1 u.ś.o.z.).

Krok: przygotowanie wniosku

Wniosek o udzielenie zgody na wykonanie świadczenia albo jego kontynuację w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, w przypadkach, o których mowa w przepisach o koordynacji, w części wypełnianej przez wnioskodawcę, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, zawiera (art. 42i ust. 5 pkt 1, ust. 6 u.ś.o.z.):

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL wnioskodawcy, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i jego datę urodzenia;

b) adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy;

c) imię i nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i jego datę urodzenia, jeżeli wniosek składa jedna z osób wskazanych wcześniej;

d) adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli wniosek składa jedna z osób wskazanych wcześniej;

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, jeżeli posiada;

f) wskazanie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, działającego w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, w którym mają zostać udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek, wraz z uzasadnieniem;

g) oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną oraz pisemną informację o zakwalifikowaniu pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej. Jeśli dokumentacja medyczna sporządzona jest w języku obcym, konieczne jest dołączenie jej tłumaczenia na język polski, które nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Wzór wniosku określa rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu z dnia 18 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 644) - dalej r.w.z.