Sieńko Agnieszka, Uzyskanie zgody na działanie medyczne w przypadku osoby małoletniej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Uzyskanie zgody na działanie medyczne w przypadku osoby małoletniej

Uzyskanie zgody na działanie medyczne w przypadku osoby małoletniej

Uzyskanie zgody na działanie medyczne w przypadku osoby małoletniej

Procedura opisuje czynności niezbędne dla uzyskania zgody na działanie medyczne w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego osobie małoletniej.

Uzyskanie zgody na działanie medyczne w przypadku osoby małoletniej podmiot wykonujący działalność leczniczą lekarz podmiot wykonujący działalność leczniczą lekarz zwrócenie się do małoletniego o zgodę czy sąd opiekuńczy wyraził zgodę na udzielanie świadczenia? udzielenie świadczenia zdrowotnego uzyskanie zgody sądu opiekuńczego poprzestanie na zgodzie przedstawiciela / sądu odmowa udzielenia świadczenia nieudzielenie świadczenia udzielenie świadczenia czy przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na działanie medyczne? zgłoszenie się osoby małoletniej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego ustalenie czy osoba małoletnia ukończyła 16 lat ustalenie czy osoba małoletnia, która ukończyła 16 lata wyraża zgodę czy sprzeciwia się udzieleniu świadczenia tak nie nie tak ukończyła 16 lat nie ukończyła 16 lat zgoda sprzeciw

Krok: zgłoszenie się osoby małoletniej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego

Osoba małoletnia ma takie same uprawnienia w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych jak każda inna osoba, w tym osoba dorosła, nieubezwłasnowolniona. Zakres zgody, jej forma i przesłanki wyboru formy są identyczne jak w wypadku osoby dorosłej nieubezwłasnowolnionej. Odrębności polegają na tym, że osoba nieletnia nie może o sobie decydować samodzielnie. Charakter zgody jest uzależniony od wieku osoby małoletniej oraz stanu, w jakim ta osoba się znajduje, a także od tego, czy ma zostać wykonane badanie, czy podjęte leczenie oraz od możliwości skontaktowania się z opiekunami ustawowymi.

Krok: ustalenie czy osoba małoletnia ukończyła 16 lat

Ustalenie tej granicy wiekowej ma znaczenie, albowiem według ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) - dalej u.p.p. oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. - pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. W odniesieniu do osoby małoletniej, która nie ukończyła 16 lat zgodę wyrażają tylko przedstawiciele ustawowi.