Kosiorek Aleksandra, Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na pokrycie kosztów transportu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 9 kwietnia 2021 r.
Autorzy:

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na pokrycie kosztów transportu

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na pokrycie kosztów transportu

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na pokrycie kosztów transportu

Zgodnie z art. 42i ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) - dalej u.ś.o.z. - Prezes NFZ może wydać wnioskodawcy zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, albo do miejsca leczenia lub dalszego leczenia albo zamieszkania w Polsce. Poniższa procedura prezentuje szczegółowe kroki jakie winny zostać podjęte przez wnioskodawcę w celu uzyskania decyzji Prezesa NFZ udzielającej zgody lub jej odmawiającej oraz działania, które w związku z otrzymaniem decyzji może on podjąć.

Uzyskanie zgody Prezesa NFZ na pokrycie kosztów transportu Prezes NFZ Prezes NFZ przesłanie decyzji do wnioskodawcy rozpatrzenie wniosku odebranie wniosku decyzja udzielająca zgody przygotowanie decyzji przesłanie decyzji do wnioskodawcy możliwe decyzje decyzja odmowna lekarz lekarz uzupełnienie wniosku odebranie wniosku wysłanie uzupełnionego wniosku wnioskodawca wnioskodawca akceptacja decyzji przygotowanie wniosku przygotowanie wniosku przygotowanie wniosku akceptacja decyzji transport do miejsca dalszego leczenia w Polsce odebranie decyzji wysłanie wniosku odebranie uzupełnionego wniosku możliwe działania odwołanie od decyzji odebranie decyzji transport do miejsca leczenia lub zamieszkania w Polsce transport do miejsca udzielenia świadczenia w innym kraju UE/EFTA przedmiot wniosku decyzja o wystąpieniu z wnioskiem

Krok: decyzja o wystąpieniu z wnioskiem

Wnioskodawcą o udzielenie zgody przez Prezesa NFZ może być: pacjent, osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz osoba skazana.

Jednocześnie w imieniu wnioskodawcy działać może jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba upoważniona przez wnioskodawcę, instytucję właściwą, instytucję miejsca zamieszkania, instytucję miejsca pobytu albo instytucję łącznikową w innym państwie członkowskim UE lub EFTA.

Krok: przedmiot wniosku

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku o zgodę na pokrycie przez Fundusz kosztów transportu do (art. 42i ust. 2 i 9 u.ś.o.z.):

a) miejsca udzielenia świadczenia w innym kraju UE/EFTA;

b) miejsca leczenia lub zamieszkania w Polsce;

c) miejsca dalszego leczenia w Polsce.