Kubiak Marcin, Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części

Zajęcie na potrzeby budowy pasa drogowego lub jego części następuje w trybie odrębnym i regulowane jest przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.d.p. zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga (w skład drogi wchodzi między innymi jezdnia i chodnik) oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (art. 4 pkt 1 i 5–6 u.d.p.). Jeżeli do prowadzenia budowy potrzebne jest zajęcie pasa drogowego lub jego części, należy wcześniej otrzymać zezwolenie od zarządcy konkretnej drogi. Zezwolenia udziela się na czas ściśle określony. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata (art. 40 ust. 3 u.d.p.). Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty „zwykłej”.

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części zarządca drogi zarządca drogi merytoryczna ocena zawartości wniosku i załączników decyzja udzielająca zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub jego części decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub jego części pozostawienie bez rozpoznania badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ustalenie kręgu stron postępowania odebranie wniosku badanie właściwości organu przekazanie według właściwości sprawdzenie wymogów formalnych wniosku i obowiązkowych załączników wnioskodawca wnioskodawca czy decyzja zezwala na zajęcie pasa drogowego lub jego części? odebranie decyzji brak możliwości zajęcia pasa drogowego lub jego części wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi zajęcie pasa drogowego lub jego części odmowa udzielenia zezwolenia udzielenie zezwolenia tak nie dopuszczalne niedopuszczalne niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia

Krok: wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi

Jeżeli prowadzenie budowy będzie wymagało zajęcia pasa drogowego lub jego części, należy złożyć wniosek do zarządcy drogi, o wydanie zezwolenia. Wniosek należy złożyć przed planowanym zajęciem pasa. Elementy wniosku oraz obowiązkowe załączniki wymienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

Krok: odebranie wniosku

Datą wszczęcia postępowania będzie dzień doręczenia wniosku organowi.