Klatka Jędrzej, Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 29 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych organ organ wysłanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 68 u.s.d.g.? otrzymanie uzupełnionego wniosku dokonanie wpisu do rejestru odmowa dokonania wpisu do rejestru otrzymanie wniosku weryfikacja wniosku czy wniosek zawiera braki formalne? przedsiębiorca przedsiębiorca otrzymanie wezwania wysłanie uzupełnionego wniosku posiadanie statusu przedsiębiorcy, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości złożenie wniosku o wpis do rejestru Tak Nie tak nie

Krok: posiadanie statusu przedsiębiorcy, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9c u.u.c.p.g., przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Każda gmina prowadzi własny rejestr. Jeżeli przedsiębiorca zamierza odbierać odpady na terenie dwóch lub więcej gmin, musi uzyskać wpis do rejestru w każdej z tych gmin. Podkreślić przy tym należy, że nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów.

Wpisowi do rejestru podlegają przedsiębiorcy, którzy w danej gminie chcą prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 4 u.s.d.g., tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z kolei działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 u.s.d.g.).

Z powyższego wynika, że wpisowi do rejestru nie podlegają gminne jednostki sektora finansów publicznych zajmujące się zachowaniem czystości na terenie gminy, np. opróżnianiem koszy ulicznych (chodzi o jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe). Nie są bowiem przedsiębiorcami w rozumieniu ww. przepisów (tak też M. Górski, Gminne jednostki organizacyjne w świetle znowelizowanej ustawy, Przegląd Komunalny 2011, nr 10).

Krok: złożenie wniosku o wpis do rejestru

Wniosek o wpis należy złożyć do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i powinien zawierać:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:

a) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej cz. I pkt 36, ppkt 9a oraz

b) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wymagania te zostały dodatkowo uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.).

Zaznaczyć należy, że na etapie składania wniosku przedsiębiorca nie musi wykazywać, że spełnia wszystkie wymogi związane z prowadzeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych. Musi jedynie oświadczyć, że wymagania te spełnia.

Również organ na etapie wpisu do rejestru nie weryfikuje spełnienia tych wymogów. Brak jest podstawy prawnej do takiej weryfikacji. Organ jest zobowiązany dokonać wpisu po złożeniu kompletnego wniosku. Weryfikacja przedmiotowych wymagań może nastąpić dopiero po wpisaniu do rejestru na mocy art. 70 u.s.d.g. Zobacz również: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.