Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Uzyskanie wiążącej interpretacji stawkowej

Uzyskanie wiążącej interpretacji stawkowej

Uzyskanie wiążącej interpretacji stawkowej

Procedura wskazuje w jaki sposób można uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS).

Krok: podmiot chce uzyskać WIS

Z dniem 1.11.2019 r. weszło w życie większość przepisów dotyczących tzw. wiążących informacji stawkowych (WIS). Są to decyzje zawierające, m.in. wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na potrzeby opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług. Treść WIS wiąże organy podatkowe w odniesieniu do towarów lub usług, dla których została wydana, a więc nie mogą one przyjąć dla nich innej klasyfikacji lub stawki VAT niż wskazana w WIS.

Wiążące informacje stawkowe mogą być wykorzystywane nie tylko do ustalenia właściwej dla danego towaru lub usługi stawki VAT. Mogą być one wykorzystywane również w innych celach, np. na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego, czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Należy przy tym dodać, że mimo iż o WIS można było wnioskować już od 1.11.2019 r., jest to instytucja powiązana z przepisami, które są stosowane dopiero od 1.07.2020 r. Wynika to z art. 7 ust. 3 ustawy z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) – dalej u.z.u.p.t.u., który stanowi, że do WIS wydawanych przed 1.07.2020 r. stosuje się przepisy ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1.11.2019 r. (mimo że są one stosowane dopiero od 1.07.2020 r.).

Od zasady tej istnieje jeden wyjątek, który dotyczy książek, czasopism, dzienników oraz gazet, gdyż w zakresie tym nowe stawki VAT stosowane są już od 1.11.2019 r. W konsekwencji w zakresie tym WIS dotyczą przepisów stosowanych od tego właśnie dnia (zob. art. 8 ust. 3 i 4 u.z.u.p.t.u.).

Krok: czy podmiot jest uprawniony do wnioskowania o wydanie WIS?

Wiążące informacje stawkowe są wydawane na wniosek. Uprawnione do wnioskowania o wydanie WIS są trzy grupy podmiotów, tj.:

1) podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej;

2) podmioty inne niż wymienione w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a u.p.t.u.;

3) zamawiający w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Zob. również procedura Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową.