Krywan Tomasz, Uzyskanie wiążącej informacji stawkowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy:

Uzyskanie wiążącej informacji stawkowej

Uzyskanie wiążącej informacji stawkowej

Uzyskanie wiążącej informacji stawkowej

Procedura wskazuje w jaki sposób można uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS).

Uzyskanie wiążącej informacji stawkowej podmiot podmiot wydanie WIS skarżenie WIS (krok fakultatywny) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydania WIS nie można wnioskować o wydanie WIS czy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego? czy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego? podmiot chce uzyskać WIS czy podmiot jest uprawniony do wnioskowania o wydanie WIS? złożenie wniosku o wydanie WIS w razie wezwania przez organ podatkowy – uiszczenie zaliczki na pokrycie opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania tak nie tak nie tak nie

Krok: podmiot chce uzyskać WIS

W art. 42a i n. ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., są określone przepisy dotyczące tzw. wiążących informacji stawkowych (WIS). Są to decyzje zawierające najczęściejm.in. wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Wiążące informacje stawkowe są wydawane na potrzeby opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług. Treść WIS wiąże organy podatkowe w odniesieniu do towarów lub usług, dla których zostały wydane, a więc nie mogą one przyjąć dla nich innej klasyfikacji lub stawki VAT niż wskazana w WIS.

Wiążące informacje stawkowe mogą być wykorzystywane nie tylko do ustalenia właściwej dla danego towaru lub usługi stawki VAT. Mogą być one wykorzystywane również w innych celach, np. na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego, czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Krok: czy podmiot jest uprawniony do wnioskowania o wydanie WIS?

Wiążące informacje stawkowe są wydawane na wniosek. Uprawnionych do wnioskowania o wydanie WIS jest 5 grup podmiotów, tj.:

1) podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej;

2) podmioty inne niż wymienione w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a u.p.t.u.;

3) zamawiający w rozumieniu ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym;

4) podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1637 ze zm.) – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,

5) zamawiającego w rozumieniu ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2023 r. poz. 140 ze zm.) – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zob. również procedura Podmioty uprawnione do występowania o wiążącą informację stawkową.