Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2016 r.
Autor:

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), fizjoterapeuta występujący o prawo uzyskania zawodu winien spełnić kilka ustawowych warunków. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdza Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF) na wniosek zainteresowanego. Niniejsza procedura szczegółowo prezentuje kroki, które są podejmowane w ramach prowadzonego postępowania o uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę.

Krok: decyzja o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) - dalej u.z.f. - prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

4) swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za przestępstwo znęcania się i uprowadzenia;

5) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Krok: przygotowanie wniosku

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu konieczne jest złożenie stosownego wniosku do KRF. Wniosek winien zawierać (art. 22 u.z.f.):

1) imię i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) płeć;

4) datę i miejsce urodzenia;

5) numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) obywatelstwo;

7) adres miejsca zamieszkania;

8) adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

9) nazwę i adres ukończonej szkoły;

10) numer i datę wydania dyplomu;

11) numer i datę wydania świadectwa złożenia PEF;

12) tytuł zawodowy;

13) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do wniosku dołącza się również:

1) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie kierunkowe - ich oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie;

2) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) aktualną fotografię;

4) w przypadku cudzoziemców, dodatkowo, oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty albo zaświadczenie potwierdzające złożenie odpowiedniego egzaminu.

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu podlega opłacie. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 23 u.z.f.).