Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty - OpenLEX

Kosiorek Aleksandra, Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2016 r.
Autorzy:

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 553), fizjoterapeuta występujący o prawo uzyskania zawodu winien spełnić kilka ustawowych warunków. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdza Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF) na wniosek zainteresowanego. Niniejsza procedura szczegółowo prezentuje kroki, które są podejmowane w ramach prowadzonego postępowania o uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę.

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty KRF KRF podjęcie uchwały wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów wydanie dokumentu odebranie wniosku analiza wniosku wnioskodawca wnioskodawca możliwe działania otrzymanie uchwały zaskarżenie uchwały akceptacja decyzja o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu przygotowanie wniosku wysłanie wniosku

Krok: decyzja o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 553) - dalej u.z.f. - prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

4) swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za przestępstwo znęcania się i uprowadzenia;

5) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Krok: przygotowanie wniosku

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu konieczne jest złożenie stosownego wniosku do KRF. Wniosek winien zawierać (art. 22 u.z.f.):

1) imię i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) płeć;

4) datę i miejsce urodzenia;

5) numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) obywatelstwo;

7) adres miejsca zamieszkania;

8) adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

9) nazwę i adres ukończonej szkoły;

10) numer i datę wydania dyplomu;

11) numer i datę wydania świadectwa złożenia PEF;

12) tytuł zawodowy;

13) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do wniosku dołącza się również:

1) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie kierunkowe - ich oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie;

2) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) aktualną fotografię;

4) w przypadku cudzoziemców, dodatkowo, oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty albo zaświadczenie potwierdzające złożenie odpowiedniego egzaminu.

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu podlega opłacie. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 23 u.z.f.).