Uzupełnienie wyroku - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Uzupełnienie wyroku

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Uzupełnienie wyroku

Uzupełnienie wyroku

Uzupełnienie wyroku

Uzupełnienie wyroku sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie wniosku badanie formalne wniosku o uzupełnienie wyroku usuwanie braków formalnych wniosku o sprostowanie zwrot wniosku o uzupełnienie wyroku badanie terminowości złożenia wniosku odrzucenie wniosku rozpoznanie wniosku o uzupełnienie wyroku strona strona złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku po terminie w terminie spełnia wymagania nie spełnia wymagań nieusunięte usunięte

Krok: złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku

1. Stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Na przykład pominięcie przez sąd orzeczenia o odsetkach od zasądzonego roszczenia daje podstawę do uzupełnienia wyroku i nie może być rozumiane jako „niedokładność” w rozumieniu art. 350 (postanowienie SN z dnia 21 lutego 1974 r., II CR 656/73, LEX nr 7413).

2. Wniosek o uzupełnienie wyroku nie konkuruje ze środkami odwoławczymi, albowiem w razie pomięcia przez sąd niektórych żądań brak jest przedmiotu zaskarżenia.

Krok: badanie formalne wniosku o uzupełnienie wyroku

Każde pismo procesowe powinno spełniać wymagania określone w art. 126 k.p.c.