Milczarek Kamila, Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 września 2019 r.
Autor:

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Zasądzenie na rzecz pracodawcy odszkodowania ma natomiast wpływ na treść świadectwa pracy.

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy pracodawca pracodawca uzupełnienie treści czy odesłano świadectwo pracy? przedłożenie pracodawcy wydanego świadectwa pracy czy odesłano świadectwo pracy? uzupełnienie treści Odesłanie uzupełnionego świadectwa pracy wezwanie pracownika do przedłożenia świadectwa pracy (!) wytoczenie  powództwa odesłanie świadectwa pracy przedłożenie pracodawcy wydanego świadectwa pracy pracownik pracownik odebranie wezwania do przedłożenia świadectwa pracy realizacja wezwania uprawomocnienie orzeczenia obowiązek przedłożenia pracodawcy wydanego świadectwa pracy sąd pracy sąd pracy orzeczenie sądu pracy ogłoszenie wyroku sądu pracy tak nie tak nie

Krok: orzeczenie sądu pracy

Stosownie do art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Podstawą tą jest ocena, co w konsekwencji prowadzi do licznych sporów sądowych. Spory te dotyczą przede wszystkim tego, czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia było zasadne. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Krok: ogłoszenie wyroku sądu pracy

Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez odczytanie sentencji (ogłoszenie sentencji).