Uzupełnienie listy wierzytelności - OpenLEX

Borys Adrian, Uzupełnienie listy wierzytelności

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Uzupełnienie listy wierzytelności

Uzupełnienie listy wierzytelności

Uzupełnienie listy wierzytelności

Procedura ma na celu przedstawienie zagadnień związanych zesporządzeniem uzupełnienia listy wierzytelności, w zakresie wierzytelność zgłoszonych po terminie wyznaczonym do zgłoszenia wierzytelności lub wierzytelności niewymagających zgłoszenia ujawnionych po tym terminie.

Instytucja uzupełnienia listy wierzytelności stanowi dopełnienie regulacji art. 252, art. 253 oraz art. 261p.u., dlatego stosowana może być jedynie w odniesieniu do wierzytelności zgłoszonych lub ujawnionych po złożeniu listy wierzytelności do sędziego-komisarza.

Uzupełnienie listy wierzytelności sędzia-komisarz sędzia-komisarz zatwierdzenia uzupełnienia listy wierzytelności możliwość zaskarżenia uzupełnienia listy wierzytelności obwieszczenie wpływ uzupełnienia listy wierzytelności obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu uzupełnienia listy wierzytelności syndyk syndyk złożenie uzupełnienia listy wierzytelności do sędziego-komisarza odmowa uznania wierzytelności uznanie wierzytelności ujawnienie wierzytelności niewymagającej zgłoszenia sporządzenie uzupełnienia listy wierzytelności pozostawienie zgłoszenia wierzytelności bez rozpoznania czy zatwierdzono ostateczny plan podziału wpływ spóźnionego zgłoszenia wierzytelności rozpoznanie spóźnionego zgłoszenia wierzytelności możliwe decyzje wierzyciel wierzyciel zgłoszenie wierzytelności po wyznaczonym terminie złożenie spóźnionego zgłoszenia wierzytelności tak nie

Krok: zgłoszenie wierzytelności po wyznaczonym terminie

Wierzyciel upadłego chcący uzyskać zaspokojenie przysługującej mu wierzytelności osobistej w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swoją wierzytelność. Zgłoszenie wierzytelności zasadniczo powinno nastąpić w terminie 30 dni od obwieszczenia o upadłości w Rejestrze (art. 236 ust. 1 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 4 p.u.).

Upływ wskazanego terminu nie powoduje jednak wygaśnięcia prawa wierzyciela do zgłoszenia przysługującej mu wierzytelności i uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym. Należy jednak pamiętać, iż wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie (art. 235 ust. 1 p.u.).

Jeżeli zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, o których mowa powyżej nie zostały uiszczone przez wierzyciela, syndyk wzywa wierzyciela pod rygorem zwrócenia zgłoszenia wierzytelności, do wpłacenia tych kosztów na wskazany przez siebie rachunek bankowy w terminie tygodniowym (zob. art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 241 p.u.).

Ponadto, jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne, wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu (art. 252 ust. 1 p.u.).

Z perspektywy przebiegu postępowania oraz wierzyciela zgłaszającego swoją wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności istotne jest również, czy do chwili przesłania spóźnionego zgłoszenia wierzytelności lista wierzytelności została już sporządzona przez syndyka i złożona sędziemu-komisarzowi. Opisana procedura dotyczy bowiem jedynie sytuacji, zgłoszenia wierzytelności po dacie złożenia listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi (zob. art. 253 ust. 2 p.u.). Do daty złożenia listy wierzytelności syndyk może i powinien zmieścić wierzytelność zgłoszoną po terminie na pierwotnej liście wierzytelności, tj. bez konieczności sporządzania uzupełnienia listy wierzytelności. Zgodnie bowiem z art. 253 ust. 1 p.u., po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Dopiero po złożeniu sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności syndyk jest nią związany, co wyklucza jej dalszą modyfikację bezpośrednio przez syndyka.

Niezamieszczenie na liście wierzytelności złożonej po terminie, ale przed datą złożenia listy do sędziego-komisarza, będzie bowiem równoznacznie z odmową uznania wierzytelności i podlega weryfikacji przez sędziego-komisarza w ramach rozpoznania ewentualnego sprzeciwu (zob. art. 256 i n. p.u.).

Wierzyciel, który zgłasza wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, musi również wziąć pod uwagę regulacje art. 252 ust. 2 in fine p.u. Zgodnie z powołanym przepisem, zgłoszenie wierzytelności po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto, jeżeli postanowienie dotyczące wierzytelności zgłoszonej po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności nie zostanie wydane albo nie stanie się prawomocne do dnia zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego, postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu (art. 252 ust. 1 p.u.).

Krok: złożenie spóźnionego zgłoszenia wierzytelności

W zakresie treści zgłoszenia wierzytelności oraz wymogów formalnych i fiskalnych zgłoszenia wierzytelności zob.: Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenie wierzytelności następuje co do zasady za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.