Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 20 czerwca 2019 r. do: 6 lutego 2020 r.
Autorzy:

Uzupełnianie pozwu złożonego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej

Uzupełnianie pozwu złożonego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej

Uzupełnianie pozwu złożonego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej

Krok: przekazanie sprawy wszczętej na skutek pozwu złożonego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

O przekazaniu sprawy wszczętej w elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd właściwy jest informowany za pośrednictwem konta użytkownika w systemie teleinformatycznym (§ 296 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141)).

Akta sprawy zakładane są przez wydrukowanie akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym (§ 296 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141)).

Do akt włączone mogą zostać również dokumenty z pomocniczego zbioru dokumentów, w którym przechowuje się pisma złożone w formie papierowej (§ 293 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141)).

Pomocniczy zbiór dokumentów podlega przesłaniu, jednak tylko na żądanie sądu właściwości ogólnej (§ 296 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141)).

Krok: czy pozew został złożony przez pełnomocnika?

Krok: czy pozew został złożony przez pełnomocnika?

Krok: czy uiszczona opłata od pozwu jest wystarczająca?

Składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód uiszcza opłatę sądową (art. 126 § 6 k.p.c. oraz § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 1783).

Po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej, przewodniczący ustala wysokość opłaty od pozwu należnej w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym bądź według przepisów właściwego postępowania odrębnego. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew podlega opłacie wynoszącej jedynie 1/4 części opłaty stosunkowej, obliczonej od wartości przedmiotu sporu (art. 13 ust. 1 oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 u.k.s.c.). W razie stwierdzenia, że należna opłata od pozwu jest wyższa od opłaty uiszczonej przy złożeniu pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zachodzi potrzeba uzupełnienia brakującej kwoty opłaty.

Krok: czy uiszczona opłata od pozwu jest wystarczająca?

Składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód uiszcza opłatę sądową (art. 126 § 6 k.p.c. oraz § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 1783).

Po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej, przewodniczący ustala wysokość opłaty od pozwu należnej w sprawie, podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym bądź według przepisów właściwego postępowania odrębnego. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew podlega opłacie wynoszącej jedynie 1/4 części opłaty stosunkowej, obliczonej od wartości przedmiotu sporu (art. 13 ust. 1 oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 u.k.s.c.). W razie stwierdzenia, że należna opłata od pozwu jest wyższa od opłaty uiszczonej, przy złożeniu pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zachodzi potrzeba uzupełnienia brakującej kwoty opłaty.

Krok: wezwanie do przedłożenia pełnomocnictwa

Wnosząc pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pełnomocnik powoda zwolniony jest od obowiązku przedłożenia pełnomocnictwa (art. 89 § 11 k.p.c.). Dlatego też, po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej, zachodzi potrzeba uzupełnienia pełnomocnictwa.

Krok: przedłożenie pełnomocnictwa

Krok: wezwanie do przedłożenia pełnomocnictwa i uzupełnienia opłaty

Wnosząc pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pełnomocnik powoda zwolniony jest od obowiązku przedłożenia pełnomocnictwa (art. 89 § 11 k.p.c.). Dlatego też, po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej zachodzi potrzeba uzupełnienia pełnomocnictwa.

Krok: przedłożenie pełnomocnictwa i uzupełnienie opłaty

Krok: wezwanie do uzupełnienia opłaty

Krok: uzupełnienie opłaty

Krok: umorzenie postępowania

Postanowienie zaskarżalne zażaleniem jako kończące postępowanie w sprawie (art. 394 § 1 k.p.c.).