Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 23 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Uznanie terenu za park gminny

Uznanie terenu za park gminny

Uznanie terenu za park gminny

Krok: powstanie możliwości uznania terenu za park gminny

Możliwość uznania terenu za park gminny ustawodawca przewidział w art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p. Zatem, aby teren mógł zostać uznany za park gminny, muszą zostać spełnione warunki przewidziane w tym przepisie.

Krok: ustalenie organu właściwego

Zgodnie z art. 81 u.o.p. organem uprawnionym do utworzenia parku gminnego jest rada gminy. Jest to konsekwencją art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - dalej u.s.g., który określa zadania własne gminy obejmujące m.in. troskę o zieleń gminną i zadrzewienia.