Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny - OpenLEX

Ogonowska Adrianna, Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autor:

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Przedmiotem procedury jest uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Zgłoszenie przedkładane jest przez wytwórcę przedmiotu lub substancji marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Dodatkowym uczestnikiem procedury jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wojewódzki inspektor ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydanie opinii odebranie wniosku o wydanie opinii marszałek województwa marszałek województwa wystąpienie o opinię wydanie decyzji w sprawie uznania albo odmowy uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny odebranie opinii przyjęcie zgłoszenia sprawdzenie zgłoszenia wytwórca przedmiotu lub substancji wytwórca przedmiotu lub substancji odebranie decyzji administracyjnej wniesienie odwołania zaakceptowanie treści decyzji administracyjnej czy treść decyzji administracyjnej została zaakceptowana przez jej adresata? zgłoszenie wniosku o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny tak nie

Krok: zgłoszenie wniosku o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10 u.o., w celu uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, przedkłada marszałkowi województwa zgłoszenie.

Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, kierując się względami ochrony środowiska, życia lub zdrowia ludzi. Rozporządzenie to nie zostało dotychczas wydane.

Obligatoryjne elementy zgłoszenia wynikają z art. 11 ust. 2 u.o. Z kolei art. 11 ust. 3 u.o. przedstawia, jakie dowody powinny być dołączone do wniosku. Katalog dowodów ma charakter otwarty, ale musi on spełniać wymagania z rozdziału 4 działu II k.p.a. Zgłoszenie nie jest wymagane w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 5 u.o.

Składający zgłoszenie powinien wiedzieć, że zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Nowe zgłoszenie! W przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji ma obowiązek dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Krok: przyjęcie zgłoszenia

Zgłoszenie przyjmuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10 u.o.