Niewiadomski Zygmunt, Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, jako wiążąca forma współdziałania organów administracyjnych de facto kształtuje decyzję administracyjną warunkującą realizację planowanego przedsięwzięcia (art. 100 u.o.i.ś.). W konsekwencji odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) będzie podstawą wydania negatywnej decyzji warunkującej realizację planowanego przedsięwzięcia. Otwarty katalog decyzji, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zatem także uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zawiera art. 96 ust. 2 u.o.i.ś.

Krok: przedłożenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Wnioskodawca żądający od organu administracyjnego wydania decyzji administracyjnej warunkującej realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 jest zobligowany przedłożyć organowi raport oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Podstawę tego obowiązku stanowi postanowienie w tej sprawie wydane przez RDOŚ.

Krok: odebranie raportu

Doręczony raport oddziaływania na obszar Natura 2000 organ właściwy do wydania decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia winien niezwłocznie przedłożyć RDOŚ.

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 RDOŚ RDOŚ czy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim? uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia czy przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000? pozostawienie wniosku bez rozpoznania odmowa wszczęcia postępowania zawiadomienie o zajętym stanowisku odebrani raportu przekazanie według właściwości wystąpienie o zapewnienie udziału społeczeństwa czy spełnione są przesłanki określone w art. 34 u.o.p.? uzyskanie opinii dyrektora urzędu morskiego rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych przez społeczeństwo badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania ustalenie stron postępowania doręczenie postanowienia odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia badanie właściwości organu badanie wymogów formalnych wniosku organ właściwy do wydania decyzji organ właściwy do wydania decyzji zapoznanie się z treścią postanowienia zawiadomienie stron postępowania ws. wydania decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia udział społeczeństwa przekazanie uwag i wniosków odebranie raportu doręczenie raportu RDOŚ odebranie postanowienia wnioskodawca wnioskodawca prawo wniesienia zażalenia na przewlekłość postępowania organu uzgadniającego czy postanowienie wydano w terminie? odebranie zawiadomienia brak możliwości złożenia zażalenia przedłożenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 tak nie tak nie tak nie tak nie dopuszczalne niedopuszczalne niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia