Niewiadomski Zygmunt, Uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów określonych w art. 46 ust. 1 u.o.i.ś. oraz dla ich zmian, co wynika z art. 46 ust. 2 u.o.i.ś. jest zasadą. Zatem odstąpienie od tej procedury stanowi wyjątek od zasady, wobec którego nie można stosować wykładni rozszerzającej. Analiza obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dokumentu strategicznego winna uwzględniać również treść art. 47a u.o.i.ś.

Ustawa określa przesłanki odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ustawodawca różnicuje przesłanki odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia SOOŚ w zależności od rodzaju dokumentu strategicznego oraz okoliczności czy procedura dotyczy projektu dokumentu, czy też jego zmiany. Zawsze jednak odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzgodnienia z właściwym organem ochrony środowiska.

Mieć należy na względzie, iż uzgodnienie, jako jedna z form współdziałania organów administracji publicznej ma charakter wiążący.

Ustawodawca posługuje się, określając przesłanki odstąpienia, zwrotami niedookreślonymi, „niewielka modyfikacja” oraz „brak znacznego oddziaływania na środowisko”, które muszą być odniesione do konkretnego stanu faktycznego. Wypada jednak przyjąć, iż nie można traktować jako niewielkiej modyfikacji dokumentu, przypadku rozszerzenia zasięgu terytorialnego obowiązywania przyjmowanego dokumentu (K. Gruszecki, Komentarz do art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, System Informacji Prawniczej Lex 2013). Natomiast zwrot „brak znacznego oddziaływania na środowisko” winien być interpretowany w odniesieniu do zasięgu oddziaływania oraz w kontekście zasady prewencji i przezorności. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, iż uzgodnienie w przeciwieństwie do opinii, ma charakter wiążący.

Uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podmiot sporządzający projekt dokumentu podmiot sporządzający projekt dokumentu odebranie uzgodnienia i podanie do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu organy uzgadniające organy uzgadniające uzgodnienie odstąpienia doręczenie uzgodnienia odebranie wniosku formalne badanie wniosku merytoryczne badanie wniosku odmowa uzgodnienia podmiot sporządzający projekt lub zmianę dokumentu podmiot sporządzający projekt lub zmianę dokumentu wniesienie wniosku o uzgodnienie odstąpienia od SOOŚ niespełnione przesłanki spełnione przesłanki

Krok: wniesienie wniosku o uzgodnienie odstąpienia od SOOŚ

Procedura uzgodnienia odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia SOOŚ wszczynana jest na wniosek podmiotu sporządzającego odpowiednio projekt lub zmianę dokumentu strategicznego. Wniosek winien być sformułowany na piśmie i zawierać informację na temat uwarunkowań wymienionych w art. 49 u.o.i.ś.

Krok: odebranie wniosku

Odebranie wniosku obliguje organy uzgadniające do podjęcia czynności w celu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. Wprawdzie ustawodawca nie określa terminu w jakim winno zapaść rozstrzygnięcie w tej sprawie, jednak stanowisko organów uzgadniających winno zostać sformułowane bez zbędnej zwłoki.