Niewiadomski Zygmunt, Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Przedmiot i charakter uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przed wydaniem decyzji środowiskowej trafnie charakteryzuje teza wyroku WSA w Łodzi: „Uzgodnienie, w przeciwieństwie do opinii, jest formą o znaczeniu stanowczym, bowiem wiąże organ administracyjny rozstrzygający w postępowaniu głównym. Treść stanowiska zajętego przez organ uzgadniający może przesądzić o treści decyzji, która wydawana jest po uzgodnieniu przez organ decydujący. Postępowanie uzgodnieniowe ma wprawdzie charakter akcesoryjny i jest częścią szeroko rozumianego postępowania w sprawie głównej, to jego wynik jest wiążący dla organu prowadzącego postępowanie główne i nie może być przez ten organ samodzielnie weryfikowany nawet wówczas, gdy postępowanie, w którym wydano postanowienie uzgodnieniowe, obarczone jest wadami proceduralnymi” (wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 października 2011 r., II SA/Łd 810/11, LEX nr 1153783).

Zgodnie z treścią art. 6 u.o.i.ś. wymogu uzgadniania lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. Jeżeli organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, nie stosuje się wymogu uzgadniania z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Z treści art. 77 ust. 1 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, że współdziałanie z innymi organami przy wydawaniu decyzji środowiskowej następuje "jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko....". Z takiego brzmienia cytowanego przepisu należy wyprowadzać wniosek, że nie w każdym przypadku wydanie decyzji środowiskowej wymagać będzie obligatoryjnego wyczerpania form współdziałania organów, o których mowa w tym przepisie. Takiego obowiązku nie będzie wówczas, gdy z mocy przepisów prawa miejscowego - planu zagospodarowania przestrzennego, zamierzone przedsięwzięcie jest sprzeczne z jego ustaleniami. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r., II OSK 2628/11, LEX nr 1337407).

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia organ uzgadniający organ uzgadniający badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania zawiadomienie stron postępowania ws. wydania DUŚ o treści stanowiska organu uzgadniającego czy przedsięwzięcie znacząco negatywnie oddziałuje na obszar Natura 2000? merytoryczne badanie wniosku ustalenie stron postępowania odmowa wszczęcia postępowania badanie właściwości organu przekazanie według właściwości badanie wymogów formalnych wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia czy spełnione są przesłanki określone w art. 34 u.o.p.? odebranie wniosku przedłożenie rozstrzygnięcia ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia strony postępowania głównego strony postępowania głównego skorzystanie ze środków zaskarżenia postanowienia w sprawie uzgodnienia odebranie stanowiska organu uzgadniającego odebranie zawiadomienia organ właściwy do wydania DUŚ organ właściwy do wydania DUŚ odebranie rozstrzygnięcia ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zapoznanie się ze stanowiskiem organu uzgadniającego przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej wniesienie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia zawiadomienie stron postępowania ws. wydania DUŚ dopuszczalne niedopuszczalne tak nie niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia tak nie

Krok: przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej

W przypadku kiedy jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej, organ właściwy do jej wydania zobligowany jest uzgodnić warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Krok: wniesienie wniosku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska wnosi się za pośrednictwem właściwego dyrektora parku narodowego, który załącza do wniosku opinię w sprawie. Natomiast wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wnosi się za pośrednictwem właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który załącza do wniosku opinię w sprawie.

Katalog załączników do wniosku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia określa art. 77 ust. 2 u.o.i.ś.