Hudzik Michał, Uzasadnienie wyroku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2023 r.
Autorzy:

Uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie wyroku strona postępowania występująca z wnioskiem strona postępowania występująca z wnioskiem podjęcie dalszych decyzji otrzymanie uzasadnienia czy zachodzi konieczność sporządzenia uzasadnienia? wysłuchanie treści wyroku sporządzenie i wysłanie wniosku o uzasadnienie sąd skład orzekający prezes sądu zgłaszający zdanie odrębne sąd skład orzekający prezes sądu zgłaszający zdanie odrębne oczekiwanie na działania stron odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia podpisanie uzasadnienia czy do wyroku zgłoszono zdanie odrębne wysłanie uzasadnienia rozważenie potrzeby sporządzenia uzasadnienia sporządzenie uzasadnienia badanie wymogów formalnych wniosku otrzymanie wniosku strony sporządzenie uzasadnienia zdania odrębnego tak nie 14 dni tak nie 7 dni 7 dni

Krok: rozważenie potrzeby sporządzenia uzasadnienia

Uzasadnienie wyroku w postępowaniu karnym sporządza się na wniosek strony lub z urzędu, np. w sytuacji, gdy w pierwszej instancji orzeka sąd wojskowy - art. 672 k.p.k. (za wyjątkiem wydania wyroku uwzględniającego wnioski, o których mowa w art. 335 § 1 i 2 oraz art. 387 k.p.k.). Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku (art. 422 § 1 zd. II k.p.k.).

Krok: czy zachodzi konieczność sporządzenia uzasadnienia?

Sąd jest zobowiązany badać, czy musi sporządzić uzasadnienie z urzędu lub na wniosek strony. Jeżeli taki wniosek wpłynie, badaniu podlega to, czy został złożony w terminie i przez uprawnioną osobę (przy założeniu, że sam wniosek spełnia wymogi formalne pisma procesowego - art. 119 § 1 k.p.k.).