Bełczącki Robert Marek, Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający czy strona zażądała doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem? zarządzenie nakazujące doręczenie stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem zaniechanie doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydanie orzeczenia kończącego postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku możliwe scenariusze orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym orzeczenie wydane na posiedzeniu jawnym sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z urzędu tak nie

Krok: wydanie orzeczenia kończącego postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku

Podobnie jak w postępowaniu kasacyjnym, wydanie przez Sąd Najwyższy orzeczenia kończącego postępowanie ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku w każdym przypadku wiąże się z obowiązkiem sporządzania uzasadnienia orzeczenia. Chociaż odpowiednie stosowanie art. 378 § 1 zd. drugie w zw. z art. 39821 i art. 42412 k.p.c. mogłoby usprawiedliwiać wniosek, że w przypadku orzeczenia oddalającego skargę uzasadnienie sporządzane być powinno jedynie na wniosek skarżącego, to w praktyce Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przyjmuje się, że także w takim przypadku uzasadnienie orzeczenia sporządzane jest z urzędu, a art. 378 § 1 zd. drugie k.p.c. nie znajduje odpowiedniego zastosowania.

Krok: sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z urzędu

Uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego w postępowaniu ze skargi sporządzane jest z urzędu, niezależnie od tego, czy wydane zostało na posiedzeniu niejawnym czy ogłoszone po rozpoznaniu skargi na rozprawie.

Według art. 39821 w zw. z art. 42412 k.p.c. termin na sporządzenie uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego wynosi miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia, a w przypadku wydania orzeczenia na posiedzeniu niejawnym - od dnia orzeczenia.