Bełczącki Robert Marek, Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu uproszczonym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 września 2023 r.
Autorzy:

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu uproszczonym

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu uproszczonym

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu uproszczonym

Zgodnie z art. 397 § 2 k.p.c. w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu postanowienie kończące to postępowanie, z wyjątkiem spraw, w których zażalenie oddalono lub zmieniono treść sentencji zaskarżonego postanowienia, gdzie pisemne uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. Pamiętać jednak należy, że w art. 50513a k.p.c. przewidziano w tym zakresie regulację szczególną dla spraw rozpoznawanych według przepisów o postępowaniu uproszczonym. Wynika z niej, że w sprawach takich w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia uzasadnia się z urzędu jedynie postanowienia uchylające orzeczenie zaskarżone zażaleniem. Natomiast uzasadnienia innego rodzaju orzeczeń kończących postępowanie zażaleniowe sporządzane są jedynie na wniosek strony zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia orzeczenia albo jego doręczenia, jeżeli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym.

Z kolei jeśli chodzi o doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji kończących postępowanie zażaleniowe, to odpowiednie zastosowanie znajduje art. 387 § 3 k.p.c.

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu uproszczonym sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający czy zażądano doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od ogłoszenia postanowienia? zarządzenie nakazujące doręczenie stronie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym zaniechanie sporządzenia pisemnego uzasadnienia postanowienia czy zażądano doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od doręczenia postanowienia? czy postanowienie podlega doręczeniu osobie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i nieobecnej przy ogłoszeniu postanowienia wskutek pozbawienia wolności? zaniechanie doręczenia stronie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem postanowienie wydane na posiedzeniu jawnym postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym czy postanowienie podlega doręczeniu osobie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i nieobecnej przy ogłoszeniu postanowienia wskutek pozbawienia wolności? postanowienie ogłoszone na posiedzeniu jawnym postanowienie uchylające zaskarżone orzeczenie i odrzucające pozew albo umarzające postępowanie w sprawie możliwe scenariusze wydanie postanowienia kończącego postępowanie zażaleniowe w sprawie rozpoznawanej według przepisów o postępowaniu uproszczonym postanowienie uchylające zaskarżone orzeczenie zarządzenie nakazujące doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem tej stronie, która o to wnosiła postanowienie uchylające zaskarżone orzeczenie i przekazujące sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania postanowienie uchylające orzeczenie zaskarżone zażaleniem, znoszące postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji inne postanowienie kończące postępowanie zażaleniowe czy zażądano doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od ogłoszenia postanowienia? sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia na wniosek strony sporządzenie z urzędu pisemnego uzasadnienia postanowienia tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: wydanie postanowienia kończącego postępowanie zażaleniowe w sprawie rozpoznawanej według przepisów o postępowaniu uproszczonym

W sprawach rozpoznawanych według przepisów o postępowaniu uproszczonym sąd drugiej instancji nie w każdym przypadku obowiązany jest sporządzić z urzędu pisemne uzasadnienie postanowienia kończącego postępowanie zażaleniowe.

Krok:

W myśl art. 50513a k.p.c. w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu jedynie postanowienia uchylające orzeczenie zaskarżone zażaleniem.