Bełczącki Robert Marek, Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu zwyczajnym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 września 2023 r.
Autorzy:

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu zwyczajnym

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu zwyczajnym

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu zwyczajnym

Zgodnie z art. 397 § 2 k.p.c. w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu postanowienie kończące to postępowanie, z wyjątkiem spraw, w których zażalenie oddalono lub zmieniono treść sentencji zaskarżonego postanowienia, gdzie pisemne uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

Jeśli chodzi o doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji kończących postępowanie zażaleniowe, to odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 397 § 3 k.p.c. znajduje art. 387 § 3 k.p.c.

Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym - sprawa rozpoznawana według przepisów o postępowaniu zwyczajnym sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający zarządzenie nakazujące doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem tej stronie, która o to wnosiła innego rodzaju postanowienie kończące postępowanie zażaleniowe zaniechanie doręczenia stronie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem czy zażądano doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od ogłoszenia postanowienia? postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym zarządzenie nakazujące doręczenie stronie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem postanowienie zmieniające treść sentencji zaskarżonego postanowienia postanowienie oddalające zażalenie możliwe scenariusze wydanie postanowienia kończącego postępowanie zażaleniowe możliwe scenariusze postanowienie ogłoszone na posiedzeniu jawnym czy postanowienie podlega doręczeniu osobie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i nieobecnej przy ogłoszeniu postanowienia wskutek pozbawienia wolności? sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia na wniosek strony sporządzenie z urzędu pisemnego uzasadnienia postanowienia tak nie tak nie

Krok: wydanie postanowienia kończącego postępowanie zażaleniowe

W myśl art. 397 § 2 k.p.c. sąd drugiej instancji obowiązany jest z urzędu sporządzić uzasadnienie postanowienia kończącego postępowanie zażaleniowe. Niemniej, jak wspomniano, w sprawach, w których zażalenie oddalono lub zmieniono treść sentencji zaskarżonego postanowienia, pisemne uzasadnienie sąd drugiej instancji sporządza tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

Krok: postanowienie oddalające zażalenie

Pisemne uzasadnienie postanowienia oddalającego zażalenie sąd drugiej instancji sporządza jedynie na wniosek strony, zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia albo jego doręczenia, jeżeli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym.