Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Utworzenie rezerwatu przyrody, zmiana jego obszaru lub likwidacja

Utworzenie rezerwatu przyrody, zmiana jego obszaru lub likwidacja

Utworzenie rezerwatu przyrody, zmiana jego obszaru lub likwidacja

Krok: zaistnienie podstaw do utworzenia lub powiększenia obszaru rezerwatu przyrody

Rezerwat przyrody jest jedną z form ochrony obszarowej, tworzoną w celu zachowania w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemów, ostoi i siedlisk przyrodniczych, a także siedlisk roślin, siedlisk zwierząt i siedlisk grzybów oraz tworów i składników przyrody nieożywionej, wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Zaistnienie wskazanych przesłanek powinno znajdować odzwierciedlenie w dokumentach potwierdzających potrzebę ustanowienia (odpowiednio zwiększenia obszaru) rezerwatu przyrody.

Krok: zaistnienie podstaw do likwidacji lub zmniejszenia obszaru rezerwatu przyrody

Zgodnie z postanowieniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p. - zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przyrody można jedynie wtedy, gdy dojdzie do bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został utworzony. Podkreślenia wymaga, że interpretacja „bezpowrotnej utraty wartości” powinna przebiegać z zachowaniem szczególnej staranności, która będzie się przejawiać tym, iż z przedstawionych ocen przyrodniczych powinno jednoznacznie wynikać, iż na skutek działania określonych czynników nie ma żadnej możliwości przywrócenia środowiska przyrodniczego na terenie rezerwatu przyrody lub jego części do stanu pierwotnego. W przypadku stwierdzenia, że istnieją choćby najmniejsze szanse w tym zakresie, nie będzie podstaw do likwidacji rezerwatu przyrody lub zmniejszenia jego obszaru. Zmiany w środowisku nie skutkują bowiem bezpowrotną utratą wartości przyrodniczych jego obszaru (por. K. Gruszecki, komentarz do art. 10 [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację