Gruszecki Krzysztof, Utworzenie parku krajobrazowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Utworzenie parku krajobrazowego

Utworzenie parku krajobrazowego

Utworzenie parku krajobrazowego

Park krajobrazowy jest jedną z form ochrony przyrody. Zasady jego tworzenia, powiększania obszaru, jak również jego likwidacji zostały określone w art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p.

Krok: (!) wystąpienie z wnioskiem o utworzenie lub powiększenie obszaru parku krajobrazowego

Zgodnie z art. 16 ust. 4d u.o.p. utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru (z wyłączeniem likwidacji parku krajobrazowego) może nastąpić z inicjatywy i na wniosek rady gminy, na obszarze której park krajobrazowy miałby być utworzony lub powiększony.

Inicjatywa podjęcia uchwały w sprawie utworzenia lub powiększenia parku krajobrazowego (oraz jego likwidacji) przysługuje oczywiście również sejmikowi województwa, który może kierować się propozycjami innych podmiotów w powyższym zakresie.

Brak określenia wymagań formalnych wniosku

Ustawodawca nie określił żadnych wymagań formalnych, jakim powinien odpowiadać wniosek rady gminy w sprawie utworzenia lub powiększenia parku krajobrazowego.

Uwzględniając fakt, że uprawnienie do złożenia wniosku zostało przyznane radzie gminy, należy stwierdzić, iż w tym zakresie znaczenie będą miały rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), a tym samym powinien on być poprzedzony podjęciem stosownej uchwały. Należy wskazać, że jeżeli rada gminy nie podjęłaby przedmiotowej uchwały, to taki wniosek powinien zostać uznany za niespełniający wymagań formalnych (por. K. Gruszecki, komentarz do art. 16 [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017).

Utworzenie parku krajobrazowego organ uzgadniający organ uzgadniający odebranie wniosku o uzgodnienie przedstawienie stanowiska sejmik województwa sejmik województwa utworzenie projektu uchwały odebranie stanowiska (!) odebranie  wniosku wystąpienie o uzgodnienie (!) podjęcie  uchwały rada gminy rada gminy (!) wystąpienie  z wnioskiem  o utworzenie lub  powiększenie obszaru  parku krajobrazowego

Krok: (!) odebranie wniosku

Ustawodawca, w celu przyspieszenia rozpatrywania składanych przez radę gminy wniosków, w art. 16 ust. 4d u.o.p. zdyscyplinował sejmik województwa do rozpatrzenia ich w terminie 3-miesięcznym od dnia otrzymania wniosku przez sejmik właściwego województwa.

Ustawodawca nie określił następstw przekroczenia przez sejmik województwa 3-miesięcznego terminu na rozpatrzenie wniosku rady gminy.

Należy uznać, że termin wskazany w art. 16 ust. 4e u.o.p. jest terminem instrukcyjnym. Jego przekroczenie może jednak być uznane za bezczynność organu administracji, która może skutkować wniesieniem skargi na bezczynność z zachowaniem reguł wynikających z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718).