Gruszecki Krzysztof, Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania jest instytucją mającą na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania określonych obiektów. Co do zasady, jest wyznaczany dla obszaru, na którym doszło do przekroczenia określonych norm. Organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania jest sejmik województwa (w zakresie spraw wskazanych w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) - dalej p.o.ś.) bądź rada powiatu (w zakresie spraw wskazanych w art. 135 ust. 3 p.o.ś.). Co istotne, obszar ograniczonego użytkowania ogranicza prawo do korzystania z nieruchomości.

Patrz również: Ustalenie uprawnień w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Krok: wystąpienie przesłanki utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Wyróżnić można trzy sytuacje, których zaistnienie obliguje właściwe organy do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. I tak:

– pierwsza, gdy z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania na środowisko, czy z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu; wydaje się przy tym, że wyliczenie w art. 135 ust. 1 p.o.ś. ma charakter zamknięty;

– druga obejmuje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdy wynika to z oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie drogi, linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego, przeprowadzanej w ramach postępowania w przedmiocie określenia uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia - obszar ograniczonego użytkowania w tym przypadku tworzy się na podstawie analizy porealizacyjnej;

– w trzecim przypadku, obszar ograniczonego użytkowania tworzy się dla instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych innych niż wymienione w art. 135 ust. 1 p.o.ś., dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli nie zostały dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu.

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania organ organ wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru ustalenia faktyczne przed wyznaczeniem obszaru prowadzący obiekt prowadzący obiekt wystąpienie przesłanki utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wniosek o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Krok: wniosek o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Zasadniczo, zarówno sejmik województwa, jak i rada powiatu przystępują do wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania na wniosek podmiotu, z którego działalnością związane jest jego utworzenie (M. Bar, komentarz do art. 135 [w:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2014).