Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik utracił prawo do ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej podatnik podatnik czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik zakończył działalność gospodarczą? podatnik utracił prawo do ulgi na zakup kas czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik naruszył obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 u.p.t.u. lub art. 111 ust. 3ab u.p.t.u.? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik trwale zaprzestał prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik nie poddał kasy rejestrującej w obowiązującym terminie obowiązkowemu przeglądowi technicznemu? podatnik nie utracił prawa do ulgi na zakup kas czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nastąpiło otwarcie likwidacji podatnika? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania została ogłoszona upadłość podatnika? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) podatnika i następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób prywatnych? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik dokonał odliczenia w ramach ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków określonych przepisami? podatnik skorzystał z ulgi na zakup kas czy podatnik skorzystał z ulgi na zakup kas w stosunku do kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nabytej przed 1.05.2019 r.? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestał używania kasy rejestrującej? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestał działalności? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik skorzystał z ulgi na zakup kas

W określonych przepisami przypadkach podatnicy, którzy skorzystali z ulgi, tracą prawo do ulgi na zakup kas i stają się obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Przypadki te różnią się w zależności od tego, czy chodzi o podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas w stosunku do kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed 1.05.2019 r., czy też o podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas online zakupionych od 1.05.2019 r.

Należy podkreślić, że katalogi przesłanek wystąpienia obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas mają charakter zamknięty, tj. inne niż wymienione w nich zdarzenia nie mogą skutkować wystąpieniem takiego obowiązku. W szczególności okolicznością powodującą obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas nie jest dokonywanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej czy zaniechanie ewidencjonowania sprzedaży mimo takiego obowiązku (zob. przykładowo wyrok NSA z 14.04.2016 r., I FSK 2074/14, LEX nr 2081030). Do obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas nie dochodzi również w związku z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców w jednoosobową spółkę kapitałową (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5.05.2016 r., 1061-IPTPP3.4512.119.2016.2.ALN).

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas może wystąpić tylko na skutek zdarzeń, które wystąpiły w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Po upływie tego okresu obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas nie może wystąpić.

Bieg 3-letniego terminu, o którym mowa, rozpoczyna dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Nie ma znaczenia m.in. dzień skorzystania z ulgi na zakup kas, tj. złożenie deklaracji z odliczoną kwotą ulgi czy otrzymanie zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy.

Krok: czy podatnik skorzystał z ulgi na zakup kas w stosunku do kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nabytej przed 1.05.2019 r.?

Przypadki utraty prawa do ulgi na zakup kas przez podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas w stosunku do kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed 1.05.2019 r., określają przepisy art. 111 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2019 r.; zob. art. 5 ustawy z 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, (Dz.U. z 2013 r. poz. 163) – dalej p.r.z.k. (zob. § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 30.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, Dz.U. poz. 820 – dalej r.z.k.).

Natomiast przypadki utraty prawa do ulgi na zakup kas przez podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas online zakupionych od 1.05.2019 r., określają przepisy art. 111 ust. 6 u.p.t.u. oraz przepisy § 5 r.z.k.