Krywan Tomasz, Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2022 r.
Autorzy:

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik utracił prawo do ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej podatnik podatnik czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik zakończył działalność gospodarczą? podatnik utracił prawo do ulgi na zakup kas czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik naruszył obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 u.p.t.u. lub art. 111 ust. 3ab u.p.t.u.? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik trwale zaprzestał prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej? czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik nie poddał kasy rejestrującej w obowiązującym terminie obowiązkowemu przeglądowi technicznemu? podatnik nie utracił prawa do ulgi na zakup kas podatnik skorzystał z ulgi na zakup kas tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik skorzystał z ulgi na zakup kas

W określonych przepisami przypadkach podatnicy, którzy skorzystali z ulgi, tracą prawo do ulgi na zakup kas i stają się obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Należy podkreślić, że katalog przesłanek wystąpienia obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas ma charakter zamknięty, tj. inne niż wymienione w nim zdarzenia nie mogą skutkować wystąpieniem takiego obowiązku.

W szczególności okolicznością powodującą obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas nie jest dokonywanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej czy zaniechanie ewidencjonowania sprzedaży mimo takiego obowiązku (zob. przykładowo wyrok NSA z 14.04.2016 r., I FSK 2074/14, LEX nr 2081030). Do obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas nie dochodzi również w związku z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców w jednoosobową spółkę kapitałową (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5.05.2016 r., 1061-IPTPP3.4512.119.2016.2.ALN).

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas może wystąpić tylko na skutek zdarzeń, które wystąpiły w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Po upływie tego okresu obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas nie może wystąpić.

Bieg 3-letniego terminu, o którym mowa, rozpoczyna dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Nie ma znaczenia m.in. dzień skorzystania z ulgi na zakup kas, tj. złożenie deklaracji z odliczoną kwotą ulgi czy otrzymanie zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy.

Krok: czy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnik zakończył działalność gospodarczą?

Prawo do ulgi na zakup kas utracone może być w czterech przypadkach.

Pierwszy z tych przypadków ma miejsce, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży podatnicy zakończą działalność gospodarczą (zob. art. 111 ust. 6 u.p.t.u.).