Kasiński Jarosław, Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych na rozprawie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych na rozprawie

Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych na rozprawie

Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych na rozprawie

Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych na rozprawie oskarżyciel publiczny oskarżyciel publiczny odebranie zawiadomienia możliwe czynności dalsze możliwe czynności odebranie zawiadomienia zawiadomienie sądu o nieprzedstawieniu dowodów brak przedstawienia dowodów wysłanie wniosku o przedłużenie terminu zwrócenie się do sądu o przedłużenie terminu na przedstawienie dowodów zawiadomienie sądu przedstawienie dowodów sąd sąd przeprowadzenie dowodów przedstawionych przez oskarżyciela publicznego zawiadomienie oskarżyciela publicznego o zleceniu przedstawienia dowodów możliwe rozstrzygnięcia odebranie wniosku o przedłużenie zawiadomienie oskarżyciela o przedłużeniu terminu czy usunięcie braków przez sąd uniemożliwiałoby wydanie prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie? oczekiwanie na reakcję oskarżyciela nieprzedłużenie terminu usunięcie braków przez sąd przedłużenie terminu rozstrzygnięcie na korzyść oskarżonego wątpliwości wynikających z nieprzeprowadzenia dowodów ujawnienie się w toku rozprawy istotnych braków postępowania przygotowawczego czy oskarżyciel publiczny przedstawił w wyznaczonym terminie dowody pozwalające na usunięcie braków postępowania przygotowawczego? czy stosując przepis art. 396 k.p.k. sąd może usunąć braki? odebranie zawiadomienia zlecenie oskarżycielowi publicznemu przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie pozwoli na usunięcie dostrzeżonych braków tak nie nie tak tak nie

Krok: ujawnienie się w toku rozprawy istotnych braków postępowania przygotowawczego

Nowy art. 396a k.p.k. przywrócił w całości z dniem 15 kwietnia 2016 r. regulację zawartą poprzednio w art. 397 k.p.k., którą uchylono z dniem 1 lipca 2015 r. W niniejszych komentarzach do procedury odwoływano się zatem do piśmiennictwa i orzecznictwa wypracowanego na gruncie art. 397 k.p.k., które nie utraciło w związku z powyższym aktualności.

Dla zastosowania instytucji określonej w art. 396a k.p.k., ujawnienie istotnych braków postępowania przygotowawczego musi nastąpić dopiero w toku rozprawy (zob. też uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1999 r., I KZP 36/98, LEX nr 35090 czy postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2007 r., WZ 40/07, LEX nr 476284), a więc już po jej wywołaniu (art. 381 k.p.k.). Jeżeli braki ujawniono przed rozpoczęciem rozprawy, zastosowanie znajdzie instytucja zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego z nowego art. 344a k.p.k.

Chodzi tu o braki „ujawnione” w toku rozprawy, a więc takie, które wyszły na jaw, stały się wiadomymi dla sądu dopiero na rozprawie (zob. R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 747).

Braki, o których mowa w art. 396a k.p.k., dotyczyć mają sfery dowodowej (zob. np. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. I, Artykuły 1–467. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1333, czy R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 745). Podobny pogląd wyrażono w orzecznictwie (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2008 r., III KK 332/07, LEX nr 395070).

Mają to być przy tym braki istotne, a więc odnoszące się do kwestii związanych z przedmiotem procesu, tj. czynem i jego okolicznościami bądź sprawstwem (zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. I, Artykuły 1–467. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1333), czy też dotyczące dowodów o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. mających stwierdzić okoliczności związane z przedmiotem procesu (zob. R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 746).

Przepis art. 396a § 1 k.p.k. może zostać zastosowany na rozprawie przeprowadzonej w wyniku uchylenia poprzedniego wyroku w trybie apelacji, kasacji czy wznowienia postępowania (zob. R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 748–749).

Przepis ten nie dotyczy trybu prywatnoskargowego ani procesu prowadzonego z oskarżenia posiłkowego subsydiarnego (art. 55 § 1 k.p.k.), chyba że do sprawy wstąpił w trybie art. 55 § 4 k.p.k. prokurator, stając się przez to oskarżycielem publicznym.

Przepis art. 396a k.p.k. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu odwoławczym, ale już nie w postępowaniu kasacyjnym (zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. I, Artykuły 1–467. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1334 czy L.K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 397 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el. 2015, uwaga 15., zob. też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r., III KK 70/11, LEX nr 1044036).

Zauważyć tu trzeba, że w trybie przyspieszonym, zgodnie z art. 517g § 2 k.p.k. oraz art. 517i § 1 i 2 k.p.k. (odnośnie do postępowania odwoławczego prowadzonego w tym trybie), ustawodawca określił szczególny sposób postępowania sądu, gdy ujawni się potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego. Możliwość przekazania sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych w tym trybie przewidziana została ponadto w art. 517g § 1 i 3 k.p.k.

Krok: czy usunięcie braków przez sąd uniemożliwiałoby wydanie prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie?

Dla skorzystania z art. 396a § 1 k.p.k. niezbędne jest ustalenie, że usunięcie braków przez sąd uniemożliwiałoby wydanie prawidłowego orzeczenia, i to w rozsądnym terminie. Oba te warunki muszą zostać spełnione kumulatywnie (zob. R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 749).

Chodzi tu o „uniemożliwienie wydania prawidłowego orzeczenia”, nie wystarcza zatem ustalenie zaistnienia jedynie trudności w wydaniu prawidłowego wyroku (zob. R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 749, czy L.K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 397 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el. 2015, uwaga 12.).

Warunek w postaci uniemożliwienia wydania wyroku w rozsądnym terminie oznacza, że wydanie prawidłowego wyroku byłoby wprawdzie możliwe, nawet gdyby sąd sam wykonał te czynności, to jednak spowodowałoby to takie rozciągnięcie rozprawy w czasie, iż zakończenie procesu nastąpiłoby z naruszeniem art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k. (zob. R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 750).

Ustalając znaczenie zwrotu „w rozsądnym terminie” należy mieć jednak na uwadze nie tylko treść art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k., mającego swe oparcie w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i w art. 6 ust. 1 EKPCz, ale także dotyczące tej problematyki orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (zob. L.K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 397 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el. 2015, uwaga 13.).