Usuwanie braków formalnych pisma wniesionego na urzędowym formularzu - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Usuwanie braków formalnych pisma wniesionego na urzędowym formularzu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Usuwanie braków formalnych pisma wniesionego na urzędowym formularzu

Usuwanie braków formalnych pisma wniesionego na urzędowym formularzu sąd przewodniczący sąd przewodniczący czy pismo zostało należycie poprawione lub uzupełnione? możliwy przebieg postępowania po upływie terminu otrzymanie poprawionego lub uzupełnionego pisma zwrot pisma nadanie pismu dalszego biegu otrzymanie pisma badanie formalne pisma przesłanie pisma oraz wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia strona strona wniesienie poprawionego lub uzupełnionego pisma wniesienie pisma doręczenie pisma oraz wezwania nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania do dnia upływu terminu

Krok: wniesienie pisma

Obowiązek złożenia pisma procesowego na formularzu dotyczy obecnie:

– wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (art. 6262 § 1 k.p.c.),

– wniosku o wpis do rejestru zastawów (art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów).

Ponadto na urzędowym formularzu można złożyć wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów rejonowych i okręgowych (w formie papierowej) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych (w formie elektronicznej).

Aktualne wzory formularzy określone zostały rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 2012, poz. 450).

Krok: badanie formalne pisma

Nie wszczyna się postępowania związanego z usuwaniem braków formalnych pisma procesowego, które wpłynęło do niewłaściwego sądu lub podlega odrzuceniu, chyba że bez ich usunięcia nie można wydać postanowienia w przedmiocie odrzucenia pisma lub przekazania sprawy (§ 162 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2019 r., poz. 1141)).

Krok: przesłanie pisma oraz wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia

Wzywając do usunięcia braków formalnych przewodniczący wskazuje stronie termin na poprawienie lub uzupełnienie pisma, czyli termin tygodniowy, który jest terminem ustawowym.

W stosunku do pism wnoszonych na formularzu zastosowanie znajduje również art. 130 § 11 k.p.c., zgodnie z którym, w przypadku osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, a nie mających przedstawiciela w kraju, przewodniczący na poprawienie lub uzupełnienie pisma wyznacza termin nie krótszy niż miesiąc, przy czym gdyby doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące. Jest to termin sądowy.