Piaskowska Olga Maria, Usunięcie pojazdu na koszt właściciela

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Usunięcie pojazdu na koszt właściciela

Usunięcie pojazdu na koszt właściciela

Usunięcie pojazdu na koszt właściciela

Usunięcie pojazdu na koszt właściciela właściciel pojazdu właściciel pojazdu możliwy przebieg postępowania odbiór pojazdu zaniechanie odbioru pojazdu w ciągu 3 miesięcy starosta starosta wystąpienie z wnioskiem o przepadek pojazdu właściwy organ właściwy organ umieszczenie pojazdu na parkingu usunięcie pojazdu w trybie przepisów o ruchu drogowym na koszt właściciela

Krok: usunięcie pojazdu w trybie przepisów o ruchu drogowym na koszt właściciela

Postępowanie o orzeczenie przepadku pojazdu poprzedza skorzystanie z uprawnienia do usunięcia pojazdu pozostawionego jako tzw. zawalidroga w sytuacjach przewidzianych w art. 130a ust. 1 p.r.d., a także w sytuacjach, w których kierowanie pojazdem stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 130a ust. 2 p.r.d.).

Ponadto pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Podmiotem uprawnionym do podjęcia decyzji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi jest:

1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w art. 130a ust. 1–3 p.r.d.;

2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 p.r.d.;

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa art. 130a ust. 3 p.r.d.

Dyspozycję o usunięciu pojazdu wydaje niezwłocznie w formie pisemnej funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu, po upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu. W niektórych sytuacjach dyspozycję można także wydać ustnie.

Tryb usunięcia pojazdów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 143, poz. 846 z późn. zm.).

Krok: umieszczenie pojazdu na parkingu

Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 p.r.d., umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1–3 r.u.p. podmiot, który wydał dyspozycję, po usunięciu pojazdu powiadamia o tym niezwłocznie:

1) właściwego dla miejsca zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd, przesyłając mu kopię dyspozycji;

2) właściciela pojazdu;

3) osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 albo ust. 3 p.r.d.

Właściwy starosta ma obowiązek poinformować właściciela o usunięciu pojazdu oraz pouczyć go o skutkach jego nieodebrania we właściwym terminie.

Powiadomienie powinno mieć formę pisemną.

Zob. także:

Sposób doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym,

Doręczenie pisma stronie, jej przedstawicielowi lub pełnomocnikowi