Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 maja 2017 r.
Autor:

Usunięcie lub zmiana kwalifikacji świadczeniodawcy w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego - procedura odwoławcza

Usunięcie lub zmiana kwalifikacji świadczeniodawcy w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego - procedura odwoławcza

Usunięcie lub zmiana kwalifikacji świadczeniodawcy w systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego - procedura odwoławcza

Zgodnie z art. 95n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) dyrektor OW NFZ ogłasza na terenie danego województwa wykaz świadczeniodawców, którzy zostali zakwalifikowani do tzw. sieci szpitali. W celu zakwalifikowania się do sieci szpitali świadczeniodawca powinien spełniać określone warunki. W przypadku stwierdzenia, że świadczeniodawca nie spełnił ustawowych warunków, już po ogłoszeniu wykazu, dyrektor OW NFZ jest uprawniony do dokonania zmian w wykazie poprzez usunięcie lub zmianę kwalifikacji danego świadczeniodawcy. Świadczeniodawca dysponuje jednak środkami prawnymi pozwalającymi na odwołanie się od takich zmian w wykazie. Celem niniejszego schematu jest szczegółowe przedstawienie przedmiotowej procedury odwoławczej.

Krok: informacja o zmianach w wykazie

W przypadkach:

1) niezawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres kwalifikacji do danego poziomu systemu zabezpieczenia w terminie do dnia 30 czerwca albo

2) stwierdzenia niespełniania przez świadczeniodawcę kryteriów kwalifikacji do systemu zabezpieczenia lub do danego poziomu systemu zabezpieczenia po ogłoszeniu wykazu lub

3) niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów

– dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonuje odpowiedniej zmiany w tym wykazie, polegającej na usunięciu świadczeniodawcy z wykazu, kwalifikacji do innego poziomu zabezpieczenia lub wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których może on udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia. W takich przypadkach prawem do złożenia środka odwoławczego w zakresie zmian w wykazie, w postaci protestu, dysponuje:

1) świadczeniodawca posiadający w dniu ogłoszenia wykazu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczącą udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, albo

2) świadczeniodawca, którego dotyczy wystąpienie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu o wydanie opinii przez Ministra Zdrowia w zakresie zakwalifikowania placówki do sieci szpitali, pomimo niespełnienia warunków.

Krok: przygotowanie protestu

Protest zawiera:

1) oznaczenie organu, do którego wnosi się protest;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnoszącego protest oraz jego numer KRS albo numer REGON;

3) oznaczenie siedziby podmiotu wnoszącego protest;

4) wskazanie przedmiotu protestu wraz z uzasadnieniem;

5) podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację