Kędziora Robert, Ustne ogłoszenie decyzji administracyjnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Ustne ogłoszenie decyzji administracyjnej

Ustne ogłoszenie decyzji administracyjnej

Ustne ogłoszenie decyzji administracyjnej

Przyjęta w przepisie art. 14 § 1 k.p.a. zasada ogólna pisemności postępowania nakłada na organ administracji publicznej obowiązek załatwienia sprawy w formie pisemnej, co oznacza konieczność dokumentowania na piśmie czynności podejmowanych przez organ i stronę od wszczęcia postępowania, poprzez postępowanie wyjaśniające aż do wydania decyzji (zob. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 78). Zasada pisemności postępowania doznaje ograniczenia na mocy regulacji art. 14 § 2 k.p.a., który stanowi, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Ponadto treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny zostać utrwalone w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Spełnienie warunków określonych w art. 14 § 2 k.p.a. umożliwia organowi administracji publicznej odstąpienie od obowiązku doręczenia stronie decyzji na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na rzecz zawiadomienia o decyzji poprzez jej ustne ogłoszenie (art. 109 § 2 k.p.a.). Czynność ustnego ogłoszenia decyzji wymaga utrwalenia w aktach sprawy w formie protokołu (art. 67 § 2 pkt 5 k.p.a.).

Ustne ogłoszenie decyzji administracyjnej organ organ czy interes strony przemawia za ustnym załatwieniem sprawy? wydanie decyzji na piśmie kontynuacja postępowania dalsze czynności organu czy przepis prawa uniemożliwia ustne załatwienie sprawy? ustalenie zakresu rozstrzygnięcia umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ czy uzyskano wymagane prawem stanowisko innego organu? sporządzenie protokołu ustnego ogłoszenia decyzji zakończenie postępowania wyjaśniającego podanie istotnych motywów decyzji ogłoszenie treści decyzji tak nie w zakresie rozstrzygniętej części sprawy w pozostałym zakresie tak nie całkowite częściowe tak nie

Krok: zakończenie postępowania wyjaśniającego

Wydanie decyzji administracyjnej następuje po wszczęciu postępowania, zebraniu materiału dowodowego i dokonaniu subsumcji stanu faktycznego do norm prawa materialnego znajdujących zastosowanie w danej sprawie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r., I SA/Wa 57/11, LEX nr 991743). Treścią decyzji jest ustalenie istnienia, przyznanie lub zmiana konkretnych praw i obowiązków skonkretyzowanego zewnętrznego adresata (zob. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 518).

Krok: czy uzyskano wymagane prawem stanowisko innego organu?

Zgodnie z przepisem art. 106 k.p.a., w sytuacji gdy przepis szczególny uzależnia załatwienie sprawy administracyjnej od zajęcia stanowiska przez inny organ, wydanie decyzji przez właściwy w sprawie organ administracji publicznej może nastąpić po uprzednim uzyskaniu stanowiska innego organu. Konstrukcja ta określana jest mianem współdziałania organów administracji publicznej, a jej istota wyraża się w tym, że organ, załatwiający sprawę w formie decyzji, rozstrzyga w pełni i samodzielnie odpowiada za treść decyzji, zaś organ współdziałający ma ustawową kompetencję do zajęcia stanowiska w tej sprawie, przy czym stanowisko to nie jest wiążące prawnie dla organu właściwego w sprawie (zob. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2012). Zajęcie stanowiska przez organ współdziałający nie następuje w samodzielnym postępowaniu, lecz stanowi stadium postępowania w sprawie, która ma być załatwiona decyzją. W związku z tym, zajęcie stanowiska następuje z istotnymi odmiennościami w stosunku do postępowania prowadzonego przez organ załatwiający sprawę (wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r., VI SA/Wa 1860/11, LEX nr 1122719).