Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Procedura wskazuje sposób powołania zarządu sukcesyjnego.

Krok: istnieje potrzeba ustanowienia zarządu sukcesyjnego

W dniu 25.11.2018 r. weszła w życie ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629 ze zm.) – dalej u.z.s. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną po jej śmierci, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje w związku z tym zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Centralną instytucją tej ustawy jest zarząd sukcesyjny pełniony przez zarządcę sukcesyjnego. Jest to tymczasowy zarząd przedsiębiorstwem po śmierci jego właściciela. Zarządca sukcesyjny może być powołany niezależnie od tego, czy przedsiębiorca przed śmiercią zawiesił działalność gospodarczą czy nie (zob. art. 6 ust. 2 u.z.s.).

Krok: czy upłynęły dwa miesiące od śmierci przedsiębiorcy?

Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Jeżeli akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin ten biegnie od dnia znalezienia zwłok przedsiębiorcy albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon (zob. art. 12 ust. 11 u.z.s.).