Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autor:

Ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców

Ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców

Ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 134a ust. 1 p.z.p., zamawiający może ustanowić system kwalifikowania wykonawców, do udziału w którym dopuszcza wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu, dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w systemie i ich aktualizację przez cały okres trwania systemu.

Krok: podjęcie decyzji o ustanowieniu systemu

Przepisy art. 134a–134e p.z.p. normują procedurę tworzenia systemu kwalifikowania wykonawców do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego. Regulacje te przyznają zamawiającemu uprawnienie do utworzenia systemu kwalifikowania wykonawców, w którym muszą się znaleźć wszyscy wykonawcy, którzy spełniają kryteria wskazane w publicznym ogłoszeniu, odnoszące się do określonej kategorii zamówień sektorowych. Wykonawcy ci wpisywani są do wykazu wykonawców zakwalifikowanych do udzielenia zamówienia. System kwalifikowania wykonawców jest tworzony na czas oznaczony, z uwzględnieniem ich możliwości do składania wniosków do udziału w systemie. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizowania danych objętych systemem.

Krok: przekazanie ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikacji wykonawców

W celu ustanowienia systemu kwalifikacji wykonawców zamawiający przekazuje stosowne ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy system zostaje utworzony na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszenie o jego utworzeniu dokonywane jest we wskazanym dzienniku corocznie. Ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców wiąże się z obowiązkiem umieszczenia przez zamawiającego na jego stronie internetowej przez cały okres trwania systemu ogłoszenia o takim ustanowieniu systemu.

Ponadto zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej najpóźniej od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert lub zaproszenia do negocjacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację