Ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego - OpenLEX

Kubiak Marcin, Ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego

Ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego

Ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wyspecjalizowanym reprezentantem inwestora na budowie. Ustanowienie inspektora pozostawione jest uznaniu inwestora, albo uzależnione od rodzaju obiektu budowlanego lub robót budowlanych, kryteriów technicznych i wpływu na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 2 p.b. inspektor, jeśli został ustanowiony, jest uczestnikiem procesu budowlanego. Prawa i podstawowe obowiązki inspektora zostały opisane w art. 25 i 26 p.b. Zwraca uwagę doprecyzowanie podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i związane z tym poszerzenie jego uprawnień, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., wprowadzone przepisami art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165). Zmiana art. 25 pkt 2 p.b. nakłada na inspektora obowiązek zapobiegania stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, czyli nie spełniających wymagań określonych np. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.). Zarazem, zmieniając art. 26 pkt 1 p.b., ustawodawca poszerzył katalog poleceń, jakie inspektor nadzoru budowlanego może obecnie wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót. Z kolei na kierownika budowy został nałożony obowiązek stosowania wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 22 pkt 3e p.b.). Wskazane przepisy zostały zaadaptowane do zmienionych zasad wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych.

Ustanowienie przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego inwestor inwestor kontrola uprawnień kandydata potrzeba ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie kandydat nie może zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego czy kandydat jest kierownikiem tej samej budowy lub kierownikiem robót na tej samej budowie? łączenie tych funkcji nie jest dopuszczalne kandydat może zostać ustanowiony przez inwestora inspektorem nadzoru inwestorskiego na budowie brak posiada tak nie

Krok: potrzeba ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie zależy od uznania inwestora (art. 18 ust. 2 p.b.). Zasada ta została ograniczona przepisem art. 19 ust. 1 p.b. dającemu organowi uprawnienie do nałożenia w decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązku ustanowienia inspektora przez inwestora, oraz przepisem art. 19 ust. 2 p.b. Przepis ten zawiera delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Krok: kontrola uprawnień kandydata

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 wykonywanie nadzoru inwestorskiego uważa się za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Kandydat na inspektora nadzoru inwestorskiego musi legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi - decyzją administracyjną wydaną przez organ samorządu zawodowego o nadaniu uprawnień budowlanych.